Jdi na obsah Jdi na menu
 


e_kniha: "TECHNICKÁ INSPEKCE A ÚDRŽBA POTRUBÍ A ŘÍZENÍ RIZIK"

6. 4. 2021

V kapitole 10. Technická inspekce na bázi analýzy rizik/ Risk based inspection (RBI) je možné si stáhnout e-knihu: 

"TECHNICKÁ INSPEKCE A ÚDRŽBA POTRUBÍ A ŘÍZENÍ RIZIK"

která má takovýto obsah:

Úvod.. 9

1. Názvosloví. 10

2. Veličiny a jednotky všeobecné.. 12

3. Základní systém pro řízení a vypořádání rizika.. 15

4. Řízení a vypořádání nebezpečí a rizik na potrubí projektem... 16

4.1. Bezpečné technické řešení 16

4.2. Analýza rizik projektu. 16

4.2.1. Základní typ analýzy rizik. 16

4.2.2. Některé speciální analýzy rizik. 17

4.3. Vypořádání nebezpečí závislé na vlastnostech materiálu potrubí ve fázi projektu. 18

4.3.1. Pevnost potrubí 18

4.3.2. Křehký lom.. 19

4.3.4. Mezní stavy použitelnosti. 21

4.4. Řízení nebezpečí a rizika závislé na vlastnostech materiálu potrubí ve fázi projektu. 21

4.4.1. Stanovená životnost. 21

4.4.2. Výpočet pevnosti potrubí při korozi/erozi v projektu. 22

4.4.3. Výpočet únavové únosnosti v projektu. 22

4.4.4. Výpočet creepu v projektu. 25

4.4.5. Výpočet potrubí v zemi od zatížení nadložím a pohybem podloží v projektu. 26

4.4.6. Výpočet plastových potrubí v projektu. 27

4.5. Řízení rizik závislých na vlastnostech a množství média v projektu. 28

4.5.1. Všeobecné poznámky o PEDu. 28

4.5.2. Kategorizace potrubí podle PED.. 29

4.5.3. Určení skupiny tekutiny. 30

4.5.4. Určení stavu tekutiny. 31

4.5.5. Definice nestabilního plynu. 32

4.5.6. Řízení rizik závislých na vlastnostech a množství média. 32

5. Technická inspekce na bázi analýzy rizik.. 33

5.1. Základní pojmy. 33

5.2. Analýza rizik provozu potrubí 34

5.3. Minimalizace nebezpečí provozovatelem zařízení 34

5.4. Řízení rizik závislých na vlastnostech a množství média v provozu. 35

5.5. Minimalizace potenciálních důsledků poruchy provozovatelem zařízení 35

5.6. Hodnocení potenciálních důsledků poruchy. 36

5.6.1. Všeobecné zásady. 36

5.6.2. Podle legislativy. 36

5.6.3. Podle norem.. 36

5.7. Výhody a nevýhody metody RBI. 37

6. Nebezpečí závislá na materiálu potrubí a odolnost potrubí proti nim... 39

6.1. Výčet hlavních nebezpečí závislých na materiálu potrubí 39

6.2. Odolnost konstrukce a způsob jejího získání 39

6.2.1. Vysvětlení pojmu odolnost konstrukce. 39

6.2.2. Druhy odolností konstrukce v závislosti na typech poruch. 40

6.2.3. Odolnost konstrukce při prosté pevnostní únosnosti určená mezí kluzu či mezí pevnosti 40

6.3. Nebezpečí překročení nejvyššího dovoleného tlaku či teploty. 41

6.4. Nebezpečí překročení korozního/erozního přídavku. 42

6.4.1. Koroze – základní pojmy. 42

6.4.1.1. Klasifikace vnějšího prostředí 42

6.4.3. Erozní opotřebení – základní pojmy. 43

6.4.3. Odolnost konstrukce proti korozi/erozi 43

6.5. Nebezpečí únavového lomu. 44

6.5.1. Únava– společné zákonitosti 44

6.5.2. Únava nízkocyklová – základní pojmy. 44

6.5.1. Únava vysokocyklová– základní pojmy. 45

6.5.2. Odolnost konstrukce proti únavě. 45

6.6. Nebezpečí překročení maximální dovolené deformace způsobené creepem.. 47

6.6.1. Creep – základní pojmy. 47

6.6.2. Odolnost konstrukce proti creepu. 48

6.7. Nebezpečí a rizika pro potrubí uložená v zemi 49

6.7.1. Potrubí uložená v zemi 49

6.7.1.1. Nebezpečí a rizika způsobená tlakem nadloží a pohyby podloží 49

6.7.1.2. Nebezpečí a rizika způsobená speciálními druhy koroze. 49

6.7.2. Údržba vnějšku potrubí pro korozní agresivitu - Im3  ponor do půdy. 50

6.7.2.1. Izolace potrubí proti korozi v zemi 50

6.7.2.2. Příklad použití 51

6.7.3. Odolnost konstrukce. 51

6.8. Nebezpečí a rizika pro plastová potrubí 51

6.8.1. Plastová potrubí – základní pojmy. 51

6.8.2. Odolnost konstrukce. 53

7. Provozní zatížení potrubí, účinky provozního zatížení a životnost potrubí. 54

7.1. Provozní zatížení potrubí 54

7.1.1. Náhodná provozní zatížení a maximální dovolená zatížení 54

7.1.3. Zatížení tlakem a teplotou jako náhodným zatížením.. 55

7.1.4. Zatížení vlastní hmotností potrubí, média a izolace jako náhodná veličina. 55

7.1.4.1. Hustota jako náhodná veličina. 56

7.1.4.2. Rozměry potrubí jako náhodná veličina. 56

7.1.4.3. Tolerance rozměry potrubí podle jednotlivých norem.. 59

7.1.5. Klimatická zatížení 61

7.2. Účinky zatížení a jejich získávání 62

7.2.1. Co jsou to účinky zatížení 62

7.2.2. Materiálové konstanty a veličiny, které slouží k převodu zatížení na účinky zatížení 62

7.2.3. Účinky zatížení způsobující houževnatý lom.. 63

7.2.4. Účinky zatížení způsobující poškození únavou. 64

7.2.5. Účinky zatížení způsobující poškození creepem.. 67

7.2.6. Účinky zatížení způsobující poškození korozí 67

7.3. Životnosti zařízení 68

7.3.1. Životnosti zařízení- všeobecně. 68

7.3.2. Životnost potrubí daná korozí 68

7.3.3. Životnost potrubí daná únavou. 70

7.3.4. Životnost potrubí daná creepem.. 70

8. Určení pravděpodobnosti poruchy zařízení. 72

8.1. Pravděpodobnost poruchy zařízení a metody jejího získávání 72

8.1.1. Sdružená funkce hustoty pravděpodobnosti 72

8.1.2. Pravidlo násobení částečných pravděpodobností 72

8.2. Pravděpodobnost poruchy, spolehlivost a životnost 74

8.3. Klasický konkrétní příklad výpočtu pravděpodobnosti poruchy zařízení pro potrubí i válcová tlaková zařízení 74

8.3.1. Obvodové napětí válce způsobené tlakem: 74

8.3.2. Mezní úchylky průměru D0 a tloušťky stěny h potrubí podle jednolivých norem.. 75

8.3.3. Výpočet stochastických účinků zatížení 75

9. Metody technické inspekce.. 76

9.1. Nedestruktivní zkoušky - NDT. 76

9.1.1. Používání NDT metod. 76

9.1.2. Vizuální kontrola. 76

9.1.3. Magnetická prášková metoda. 77

9.1.4. Kapilární metoda. 78

9.1.5. Radiografická metoda. 78

9.1.6. Ultrazvuková metoda. 79

9.1.7. Metoda vířivých proudů. 80

9.1.8. Infračervená metoda. 80

9.1.9. Akustická emise. 81

9.2. Diagnostika potrubí v zemi a jinak nedostupných úseků potrubí 81

9.2.1. Diagnostika sledováním pohybů samotného nezkonsolidovaného podloží 81

9.2.2. Diagnostika sledováním napětí na trubce pomocí tenzometrů. 81

9.2.3. Kontrola vnitřního povrchu potrubí inteligentním ježkem.. 82

9.2.4. Použití geofyzikálního radaru. 82

9.2.5. Elektromagnetická metoda metalických trub (metoda EDMET) 82

9.2.6. Metoda DCVG.. 83

9.2.7. Metoda MMM... 84

9.2.8. Využití satelitního dálkového průzkumu Země. 85

9.3. Zkouška těsnosti a tlaková zkouška. 85

10. Strategie technické inspekce potrubí založené na analýze jednotlivých nebezpečí /rizik.. 86

10.1. Definování mezí přijatelnosti vad v provozu. 86

10.2. Výpočet intervalu pro provádění technické inspekce. 86

10.2.1. Křivka teoretické degradace. 86

10.2.2. Výpočet intervalů pro provádění technické inspekce. 88

10.3. Překročení nejvyššího dovoleného tlaku či teploty. 89

10.4. Lom málocyklovou únavou. 89

10.5. Lom vysokocyklovou únavou. 91

10.6. Nadměrná deformace způsobené creepem.. 92

10.7. Překročení korozního přídavku. 93

10.8. Překročení erozního přídavku. 93

10.9. Zanášení potrubí trvalým tvrdým sedimentem.. 94

10.10. Speciální nebezpečí/rizika v případě potrubí v zemi 94

10.11. Speciální nebezpečí/rizika v případě potrubí z plastů. 94

10.12. Porucha a nesprávná funkce vlnovcových kompenzátorů. 95

10.13. Nesprávná funkce uložení, podpěr a závěsů. 95

10.14. Porucha přírubového spoje. 96

10.15. Porucha a nesprávná funkce průmyslových armatur. 96

11. Výpočet maximálních rozměrů vad (fitness for service). 97

11.1. Veličiny a jednotky v této kapitole. 97

11.2. Výpočet limitních rozměrů úbytku korozí při poškození plošnou korozí či erozí 98

11.2.1. Poškození plošnou korozí/erozí na přímé trubce po obvodu rovnoměrně. 98

11.2.2. Poškození plošnou korozí/erozí v oblouku na vnější straně. 101

11.3. Výpočet limitních rozměrů důlku při poškození důlkovou korozí 104

11.3.1. Jeden osamocený důlek. 104

11.3.2. Vliv blízkosti jiných důlků. 107

11.4. Výpočet kritického rozměru trhliny lomovou mechanikou. 107

11.4.1. Základní informace. 107

11.4.2. Diagram hodnocení poruch. 109

11.4.3. Zobrazení materiálových vlastností ocelí používaných v lomové mechanice. 111

11.4.4. Zobrazení různých druhů ocelí 113

11.4.5. Vztahy pro získání hodnot lomové houževnatosti 114

11.4.6. Výpočet kritické velikosti trhliny. 115

11.4.7. Výpočet napětí, kdy nedochází k růstu trhliny. 116

11.5. Zatížení potrubí poklesem podpěr. 116

12. Údržba potrubí. 118

12.1. Společná opatření 118

12.2. Způsob údržby potrubí podle předpisu technické inspekce. 118

12.3. Napěťová zkouška (stresstest) 119

12.4. Čištění vnitřku potrubí 120

12.5. Podmínky pro aplikaci nátěrů. 120

12.6. Údržba vnějšku potrubí pro korozní agresivitu  Im3  ponor do půdy. 121

13. Související technické normy, legislativa a doporučená literatura.. 122

13.1. Související legislativa. 122

13.2. Související technické normy. 122

13.3. Doporučená a použitá literatura. 125

13.4. Firemní materiály. 126

13.5. Zajímavé internetové adresy. 127