Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Názvosloví

3. 3. 2021

1.NÁZVOSLOVÍ

Technická inspekce či jinak revize - je činnost pověřené osoby, která zaručuje, že v případě zjištění překročení dovoleného rizika poruchy na zařízení, bude vyvolána činnost (např. zásah údržby) k jeho dostatečnému zmenšení.

Nebezpečí (Hazard) - zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností poškození nebo újmy

Riziko (Risk) - kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků

Analýza rizik - systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika

Zbytkové nebezpečí/riziko - je nebezpečí/riziko, které zůstává neošetřeno v projektu technického řešení nebo v jeho částech. Je výsledkem analýzy rizik projektu technického řešení. Předává se provozovateli v textové formě jako součást projektu. Provozovatel učiní patřičná opatření k odstranění  rizik při provozu.

Technická inspekce na bázi anylýzy rizik (Risk-Based Inspection - RBI) - je analytická metodika a proces, který vyžaduje kvalitativní nebo kvantitativní posouzení pravděpodobnosti poruchy a důsledků poruchy v závislosti na každém prvku tlakové sestavy, včetně potrubí. Jednotlivé prvky tlakové sestavy by měly být zařazeny do kategorií podle rizik, které vyvolávají a podle této kategorizace by měla být technická inspekce nastavena.

Porucha zařízení – je jev spočívající v ukončení schopnosti potrubí plnit požadovanou funkci

Pravděpodobnost poruchy - je pravděpodobnost, že na zařízení v určeném čase dojde k poruše. Je to první část analýzy rizik. Průběh pravděpodobnost poruchy je též roven distribuční funkci použitého rozdělení pravděpodobnosti poruch. Je-li dáno nějaké rozdělení pravděpodobnosti poruchy, pak tuto pravděpodobnost určuje distribuční funkce tohoto rozdělení.

Maximální dovolená pravděpodobnost poruchy systému (p) – je pravděpodobnost poruchy systému, která může být určena autoritou přímo anebo postup jejího získání je určen autoritou anebo smlouvou či dohodou mezi stranami.

Důsledek poruchy - je hodnocení potenciálních důsledků v případě poruchy zařízení. Důsledek poruchy se počítá pro samotné zařízení, personál, životní prostředí atd. Je to druhá část analýzy rizik.

Oprava - odstranění poruchy tak, že nedojde ke konstrukční změně zařízení

Údržba zařízení – systém technických inspekcí a oprav  

Definování mezí přijatelnosti vad v provozu (fitness-for-service - FFS) - je racionální základ pro definování mezí přijatelnosti vad v provozu a umožňuje rozlišovat mezi přijatelnými a nepřijatelnými nedostatky a vadami na základě obecně uznávané správné technické praxe.