Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příklad - Nový přístup k výsledkům vnitřní inspekce

16. 6. 2015

Kombinace materiálových zkoušek, korozního průzkumu, vnitřní inspekce, odstranění zásadních nalezených vad a následného testu integrity je nejefektivnější způsob, jak prokázat spolehlivost dlouhodobě provozovaných vysokotlakých potrubí a zajistit jejich budoucí bezpečný provoz.

Revalidace části ropovodu DN 700 v úseku Džūkste–Peteri aplikací všech v současné době komerčně dostupných metod prověřila skutečnou míru bezpečnosti i spolehlivosti potrubí a zvýšila aktuální hodnotu těchto parametrů minimálně na úroveň, kterou mělo potrubí po výstavbě. Bezpečnost potrubí současně byla revalidací demonstrována veřejnosti a orgánům státního odborného dohledu.

 

 

V šedesátých letech minulého století byl vybudován ropovod DN 700 Polock–Ventspils, který sloužil k přepravě ruské vývozní ropy do terminálu u přístavního města Ventspils na pobřeží Baltického moře. Přibližně před 12 lety došlo k zastavení provozu tohoto ropovodu z důvodu omezení dodávek ropy z Ruska. Nastala tak situace, kdy bylo potrubí ropovodu téměř 10 let v celém objemu zaplněno stojící ropou.

Zastavení provozu provozovatele nezbavuje povinností provádět na potrubí pravidelnou údržbu zajišťující bezpečnost a funkčnost ropovodu. Proto bylo v letech 2010–2013 společností CEPS vyprázdněno, chemicky vyčištěno a zakonzervováno 250 km potrubí v úseku od lotyšsko-litevské hranice po Ventspils.

Na podzim 2012 bylo vedením společnosti SIA LatRosTrans rozhodnuto prověřit možnost revalidace (komplexního ověření integrity) tohoto vysokotlakého potrubí za účelem jeho budoucího využití. K posouzení byl vybrán cca 8 km dlouhý úsek již chemicky vyčištěného potrubí.

 

Vnitřní inspekce potrubí

Na potrubích se téměř vždy vyskytují výrobní vady, které výstupní kontrolou zachyceny nebyly, dále vady z montáže potrubí (svařování, pokládka), vady iniciované provozním zatížením, korozní vady nebo vady způsobené třetí stranou. Z tohoto důvodu byla na vybraném úseku potrubí provedena vnitřní inspekce, jejíž hlavním cílem bylo detekovat a lokalizovat vady, které by zcela jistě tlak při následném testu integrity nevydržely.

Na potrubí ropovodu DN 700 Polock–Ventspils naposledy proběhla vnitřní inspekce pomocí MFL a UT-ježka roce 2000. Krátce po provedené inspekci bylo čerpání ropy ropovodem zastaveno a tlak v potrubí snížen na minimum, resp. závisel pouze na hydraulickém tlaku a teplotě ropy. V tomto provozním režimu se již nepředpokládal další rozvoj únavových vad (především vznik a růst trhlin ve stěně potrubí) způsobený střídáním tlaků v ropovodu. Ani přes nepřetržitou funkci katodové ochrany však nebylo možné v průběhu těchto posledních 13 let vyloučit nárůst defektů způsobených korozí.

Z uvedeného důvodu rozhodl vlastník potrubí uskutečnit před provedením testu integrity vnitřní off-line inspekci pomocí TFI-ježka. Inspektovaný úsek potrubí nebyl vybaven komorami pro vkládání a přijímání ani inteligentních ani čistících ježků. CEPS proto v předstihu zabezpečil navržení a výrobu dočasných komor a mobilních nástavců pro provedení zatím ne příliš běžné inspekce v režimu off-line.

 

Přehodnocení vad a doporučení z vnitřní inspekce vzhledem k následnému ověření integrity potrubí

V rámci revalidace potrubí byla cíleně použita kombinace vnitřní inspekce a následného testu integrity tlakovým přetížením. To umožňuje zásadně odlišný přístup k výsledkům vnitřní inspekce.

Vady z inspekce se rozdělí do dvou základních skupin

  • vady velké (nadkritické), které by se při testu integrity zcela jistě otevřely. Tyto vady se opraví výřezem,
  • vady menší (podkritické), které by sice při samotné vnitřní inspekci musely být opraveny, ale při tlakovém přetížení v rámci testu integrity budou stabilizovány, takže jejich oprava není nutná.

Závažné defekty byly před provedením testu integrity vyříznuty nebo překryty návarkem. Tím se zajistilo, že většina defektů na potrubí, které by se zcela jistě v průběhu testu integrity projevily destrukcí, byla v předstihu odstraněna.

Nový přístup k inspekci potrubí významným způsobem snižuje potřebný počet oprav potrubí po jejich inspekcipřináší podstatně vyšší výslednou spolehlivost potrubí, protože při testu integrity se stabilizují i další vady, které nebyly v rámci inspekce doporučeny k opravě, nebo dokonce nebyly detekovány vůbec.

 

Revalidace produktovodů v ČR

V průběhu posledních 10 let provedl CEPS v ČR testy integrity po vnitřních inspekcích pomocí MFL ježků na více jak 200 km produktovodů. Při těchto zkouškách bylo detekováno více jak 20 vad, které byly průchozí již v průběhu provádění vnitřní inspekce nebo byly příčinou destrukce potrubí v průběhu hydraulických zkoušek.

Nedostatečně detekované nebo ohodnocené vady se při testu integrity mohou projevit jako nadkritické a otevřít se. Ve všech těchto případech nejenže tyto kritické vady nebyly původně doporučeny k opravě, ale dosti často nebyly inteligentním ježkem ani detekovány.

Kombinace různých metod umožňuje prokázat spolehlivost potrubí a zajistit jeho bezpečnost nejefektivnějším způsobem.

 

Článek převzat z webových stránek http://www.ceps-as.cz s laskavým svolením

Ing. Petra Crhy, CSc. předsedy představenstva