Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky pro reklamu

28. 8. 2013

 

 

1. Provozovatel
1.1. Provozovatelem služby je Sdružení pro web iPotrubi.cz, které je zastoupeno…….., a má uzavřenou smlouvu o umožnění vytváření a provozování www stránek s firmou Websitemaster a.s. rámci stránek na adrese www.estranky.cz, která umožňuje přijímat reklamu třetích stran.
 
2. Služba
2.1. Provozovatel poskytuje službu umístění reklamy na internetové adrese www.ipotrubi.cz, která je na internetu volně dostupná. Dále jen "služba".
2.2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz nabízené služby po dohodnutou dobu. Závazek uživatele je za tuto službu platit poplatky podle platného ceníku provozovatele.
 
3. Uzavření smlouvy
3.1. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát Uživatelem služby.
3.2. K objednání služby ze strany Uživatele dojde na základě vyplněného a odeslaného objednávacího formuláře eventuálně s přílohami prostřednictvím sítě internet. Přílohy blíže specifikují službu.
3.3. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito všeobecnými podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly podepsané ve formě smlouvy. Tyto všeobecné podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.ipotrubi.cz.
3.4. Smluvní vztah založený dle těchto všeobecných podmínek vzniká mezi smluvními stranami okamžikem schválení zaslaného a řádně vyplněného objednávacího formuláře dle bodu 3.2. těchto všeobecných podmínek a řídí se ustanovením obchodního zákoníku a navazujících předpisů.
3.5. Ke schválení zaslaného a řádně vyplněného objednávacího formuláře provozovatelem dochází zpravidla až po zaplacení objednané služby. Za tímto účelem zašle provozovatel Uživateli fakturu – účetní doklad, a to na základě dohody buď internetovou nebo poštovní cestou.
3.5. Na základě schválení služby, dojde k jejímu zřízení na stránkách www.ipotrubi.cz. O zřízení služby je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl ve formuláři.
 
4. Cenové programy
Služba je poskytována provozovatelem na základě cenových programů uveřejněných na stránkách www.ipotrubi.cz .
 
5. Obsah reklamy
Reklama může obsahovat:
 • kontakt na firmu uživatele,
 • vlastní reklamu (bannery, reklamní systémy) či inzerci (nabídka výrobků, služeb, zboží),
 • ceník produktů nebo služeb nebo odkaz na něj.
 • katalog produktů nebo odkaz na něj.
 • odkaz v odborném textu. (Příklad:  Tam, kde se například hovoří v odborném textu o ventilech, může být instalován odkaz na výrobce ventilů a jeho výrobky).
 • instalování vzláštního příspěvku na určené místo
  a podobně.
   
6. Ukončení služby
K ukončení služby dojde automaticky, po době určené ve vybraném cenovém programu. Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká v takovémto případě Uživateli nárok na vrácení platby. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
 • reklama porušuje zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • obsah reklamy poškozuje dobré jméno provozovatele,
 • Uživatel poruší tyto všeobecné podmínky,
 • Uživatel používá služby k účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele;
 • Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;
 • Uživatele přímo šíří autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským nebo na takové stránky odkazují.

   

7. Zneužití služby
7.1. Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat. Za zneužití se považuje zejména:
 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Uživatele či provozovatele;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití služby jinému Uživateli;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši.
 
8. Další ujednání
8.1. Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit všeobecné podmínky.
8.4. Poskytování služeb a jejich rozsahu se řídí platným vybraným cenovým programem, který je zveřejněn na stránkách provozovatele.
8.5. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
 
Tyto podmínky jsou účinné od 15. 9. 2013