Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Názvosloví

 

   

Potrubí je zvláštní technické zařízení resp. specializovaný dopravní prostředek, který je složen z těsně spojených rour či trub.
         Potrubí je obvykle určeno k dopravě kapalin, plynů a různých sypkých materiálů (případně jejich vzájemné směsi). Potrubím je však možné přepravovat i drobné předměty (například i poštu - potrubní pošta, nebo seno či slámu v zemědělském fukaru apod.).
         Potrubí musí být v každém případě nepropustné, obvykle mívá technické prostředky, jež umožňují regulaci toku hmoty potrubím a podobně. Potrubí bývá uloženo tak aby bylo chráněno před vnějším mechanickým poškozením, u kovových potrubí také před možnou korozí.
          Potrubí slouží i pro přenos tepelné energie, která je zde vždy vázána na nějaké teplonosné médium, kterým nejčastěji bývá obyčejná voda ve formě vodní páry. Takovéto potrubí (např. teplovodní nebo parovodní potrubí) bývá i chráněno před nežádoucí ztrátou přenášeného tepla do okolí.
          Potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku, za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu.
Tlaková sestava je několik tlakových zařízení sestavených tak, že tvoří ucelenou funkční jednotku. Tvoří ji tlakové nádoby, parní generátory, potrubí a bezpečnostní a tlaková výstroj
Tlakové zařízení jsou nádoby, potrubí, bezpečnostní a tlaková výstroj, zahrnující také komponenty připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka. Přesné definice jednotlivých druhů tlakových zařízení jsou uvedeny v NV26/2003Sb. Je třeba si uvědomit, že pod tímto termínem se rozumí nejen tlakové nádoby, ale i potrubní části, určené k dopravě tekutin a bezpečnostní a tlaková výstroj nádob a potrubí, popřípadě jejich sestavy, pokud tvoří funkční jednotku. Dále musí být splněna podmínka, že nejvyšší pracovní tlak je větší než 0,5 bar (pracovní tlak se rozumí k tlaku atmosférickému, tj. jedná se o přetlak) – pozor na tuto změnu, dříve se považovaly za tlakové nádoby jen nádoby s pracovním tlakem větším než 0,7 bar (je uvedeno i v dosud platné ČSN 690010 pro výpočet tlakových nádob).
Nádoba je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením, může se skládat z více než jednoho tlakového prostoru.
PED je Pressure Equipment Directive je směrnice EU stanovující technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy s pracovním tlakem větším než 0,5 bar g.
Směrnice PED je označena číslem 97/23/EC a je identická s nařízením vlády č.26/2003Sb.
NO je notifikovaná osoba (notified body), tj. osoba oprávněná některým členským státem EU k posuzování shody v těch případech, kdy je technickým předpisem předepsána účast osoby nezávislé na výrobci
Výrobek          je jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá.
Stanovený výrobek. Jedná se o výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení z hlediska veřejného zájmu (zejména bezpečnosti). Tyto výrobky se stanovují podle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (ve znění platných novel) a je nutné na ně provádět posuzování shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků, stanovených tímto zákonem a technickými předpisy.
Z uvedeného je patrno, že tlaková zařízení jsou stanoveným výrobkem.
Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Bezpečný výrobek nesmí ohrožovat život, zdraví nebo majetek.
Bezpečné technické řešení je takové řešení, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé životnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. Toto minimální nebezpečí je dáno zbytkovými riziky.
Bezpečnostní výstroj jsou zařízení určená k ochraně tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí, zahrnují zařízení pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová průtržná pojistná zařízení, vzpěrné tyče, řízené pojistné systémy, tak omezující zařízení, která buď uvádějí v činnost regulační zařízení nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a měřící, řídící a regulační systémy související s bezpečností.
Tlaková výstroj jsou zařízení, která mají bezpečnostní funkci a jejichž těleso je vystaveno tlaku.
Tekutina anebo médium jsou plyny, kapaliny a páry jak v podobě čisté fáze, tak ve směsi; tekutina může obsahovat suspensi pevných látek,
Těsnění je stlačitelný materiál nebo kombinace materiálů, které jsou umístěny mezi dvěma přírubami nebo jinými částmi potrubí, které zamezují únik tekutiny z potrubí a v případě podtlaku i okolní atmosféry do potrubí.
Dálkové potrubí (dálkovod) je potrubí většinou vně objektu (továrny, úpravny, tlakové stanice, redukční stanice a pod), pro které neplatí PED.
Produktovou je dálkové potrubí, kde tekutina je produkt nějakého výrobního zařízení
Ropovod je dálkové potrubí, kde dopravovaná tekutina je ropa
Plynovod je dálkové potrubí, kde dopravovaná tekutina je zemní plyn
Vodovod je dálkové potrubí, kde dopravovaná tekutina je voda
Parovod je dálkové potrubí, kde dopravovaná tekutina je vodní pára, jde zde o dopravu energie.
Kategorizace je zařazení tlakových zařízení a tlakových sestav do kategorií. Kategorie vyjadřuje potenciální nebezpečí při provozu zařízení.
Harmonizovaná technická norma je technická norma, pokud je určena pro splnění technických požadavků na výrobky vyplývajících z technického předpisu (tj. směrnice EU nebo nařízení vlády ČR) a obsahuje podrobné technické detaily, jimiž jsou tyto požadavky upřesňovány.
Podpěra potrubí je takové zařízení, které spojuje potrubí s okolní konstrukcí. Tato zařízení musí:
-                přenášet tíhu potrubí jakož i libovolného zařízení spojeného s potrubím
-                ovládat pohybu potrubních systémů nebo potrubních větví
-                usměrňovat a přenášet zatížení z potrubí do okolní konstrukce a obecně rušit nebo omezovat jeden nebo více ze šesti stupňů volnosti v konkrétním bodě potrubní větve.
Nosná konstrukce podpěry je svým charakterem ocelová konstrukce, která slouží k přenosu sil mezi podpěrou potrubí a konstrukcí stavby, která může být zhotovena jako ocelová, betonová nebo zděná
Kategorizace podpěr je zařazení podpěr do kategorií. Zařazení podpěr do kategorií vychází ze zařazení potrubí do kategorií. Kategorie vyjadřuje potenciální nebezpečí při provozu zařízení.
Kotvení (anchor) je druh tuhé podpěry používané pro zabránění relativnímu natočení a posuvům potrubí v místě použití za konstrukčních podmínek teploty a ztížení, které může být samo předmětem nuceného pohybu. Je též možno použít termín pevný bod.
Směrová zarážka (line stop) je druh podpěry, které zamezí axiálnímu posuvu potrubí, definované omezením směrem pohybu. Je možno kombinovat směrové zarážky tak, že neumožňují pohyb potrubí ani v jedné ose, rotace však jsou povoleny podle všech třech os.
Vedení (guide) je druh podpěry, které připouští pohyb potrubí v předem určeném směru, zatímco zabraňuje pohybu v jednom nebo více jiných směrech.
Tlumič rázů (otřesů) (shock arrester (snubber)) je druh podpěry, které je samouzavírací nebo samobrzdící pro omezení rychlých posuvů v jednom nebo více směrech potrubní sítě podrobené dynamickému zatížení, zatímco připouští pomalé pohyby (takové jako od teplotních dilatací) v těchto směrech.
Omezovač kmitání (sway suppresor (sway brace)) je druh podpěry, které na základě předpětí působí na kmitající potrubí tlumící silou.
Pružná podpěra (spring support) je druh pružně vedené podpěry pro přenos vertikálního zatížení připouštějící vertikální posuv.
Pružný závěs (spring hanger) je druh závěsu pro přenos vertikálního zatížení připouštějící vertikální posuv.
Komponenta potrubí je trubka, příruba, redukce, všechny druhy ohybů apod.
Tvarovka je potrubní komponenta, která není přímým potrubím
Ohyb je potrubní komponenta, ve kterém se mění směr osy potrubí
Oblouk je potrubní komponenta, kdy poloměr vnitřní strany oblouku je větší než průměr potrubí
Koleno je potrubní komponenta, kdy poloměr vnitřní strany kolena je roven anebo je menší než průměr potrubí (tj. poloměr zakřivení je roven anebo je menší než 1,5.DN trubky
Redukce je potrubní komponenta, ve kterém se mění DN potrubí
Vlnovcový kompenzátor je potrubní komponenta s nízkou osovou, ohybovou a/nebo laterální tuhostí, která nepřenáší anebo omezuje přenos mechanického namáhání mezi dvěma částmi potrubí a tím je jí možno používat ke kompenzaci tepelné roztažnosti potrubí. Skládá se z vlnovce a z přírub anebo potrubních návarků
Vlnovec je tenkostěnná trubka, která byla tvarováním v profilu své stěny zvlněna.
Hadice je potrubní komponenta s nízkou ohybovou tuhostí, která nepřenáší anebo omezuje přenos mechanického namáhání mezi dvěma částmi potrubí a tím je jí možno používat ke kompenzaci  pohybů obou konců potrubí navzájem včetně pohybů způsobené tepelnou roztažností potrubí. Skládá se z hadicoviny, z koncovek a dalších konstrukčních prvků (např. opláštění a opletu).
Hadicovina je součást hadice bez koncovek, popř. i jiných konstrukčních částí. Hadicovinu může tvořit např. dlouhý vlnovec.
Opláštění je pevně přilnutý povlak na hadicovině, který ji chrání před stykem s nežádoucími a rizikovými látkami
Oplet je vnější drátěná ochrana hadicoviny a případně opláštění, který plní funkci základní mechanické ochrany a zabraňuje prodloužení prodloužení hadice vlivem vnitřního přetlaku nebo i vnějším tahem.
Tlak je tlak vztažený k atmosférickému tlaku, to je přetlak, proto se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou,
Nejvyšší dovolený tlak (PS) je nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo, je definován pro určité místo udané výrobcem, kde jsou připojena ochranná a omezující zařízení, anebo nejvyšší bod tlakového zařízení, popřípadě kterékoli jiné stanovené místo.
Zkušební tlak je tlak, při kterém se provádí tlaková zkouška tlakové sestavy a potrubí
Nejvyšší (popř. nejnižší) dovolená teplota (TS) je výrobcem udaná nejvyšší (popř. nejnižší) teplota, pro kterou je tlakové zařízení navrženo.
Minimální dovolená návrhová teplota (MDMT) je primárně teplota vnějšího prostředí u tlakové sestavy. V případě, že vnitřní prostředí technologicky svázáno s teplotou vnější, (např. přímé sání vnějšího vzduchu do rozvodu bez předehřátí), jde i o teplotu vnitřní.
Porovnávací teplota je teplota při montáži, která je základní pro výpočet tepelné dilatace potrubí.
Jmenovitý tlak (PN) je číselné označení velikosti závislé na tlaku v potrubí společné pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených tloušťkou stěny; je to zaokrouhlené číslo, které jen málo souvisí s vnitřním tlakem v potrubí. Jmenovitý tlak se označuje písmeny PN, za kterými následuje číslo.
Jmenovitá světlost (DN) je číselné označení velikosti závislé na průměru potrubí společné pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených vnějším průměrem nebo rozměrem závitu; je to zaokrouhlené číslo, které jen přibližně souvisí s výrobními rozměry. Jmenovitá světlost se označuje písmeny DN, za kterými následuje číslo.
Objem (V) je vnitřní objem tlakového prostoru, včetně objemu hrdel až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení objemu trvale zabudovaných vnitřních částí,
Skutečná zatížení hrdel se získávají pevnostním výpočtem potrubní větve se započítáním pohybů hrdel způsobených např. tepelnou roztažností aparátu. Uvedené síly se tedy s teplotou mění.
Maximální dovolená zatížení hrdel jsou dána konstrukcí aparátu, která je realizována výrobcem. Skutečná zatížení hrdel musí být vždy menší než max. dovolená zatížení hrdel, a to v každé z jejich šesti složek
Tlak na přírubové těsnění je způsoben zatíženími hrdla (tj. třemi silami Fx, Fy, Fz a třemi momenty síly Mx, My, Mz ) a silou, která se rovná součtu sil vzniklých při utahování jednotlivých přírubových šroubů. Všechny uvedené síly se s teplotou mění.
Maximální dovolený tlak na přírubové těsnění je tlak, který způsobí v materiálu přírubového těsnění takové nevratné změny, které neumožní po odlehčení návrat k původním mechanickým vlastnostem materiálu a ztrátu těsnícího efektu. Tento tlak určuje výrobce či dodavatel těsnění. Skutečný tlak na přírubové těsnění musí být vždy menší než max. dovolený tlak na přírubové těsnění.
Nebezpečí - zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností poškození nebo újmy
Riziko - kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků
Zbytkové riziko je riziko, které zůstává neošetřeno v projektu nebo v jeho částech. Je výsledkem analýzy rizik. Předává se provozovateli v textové formě jako součást realizační dokumentace. Provozovatel učiní patřičná opatření k odstranění zbytkových rizik při provozu.
Analýza rizik - systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika
Spolehlivost (v našem případě též bezporuchovost) - je pravděpodobnost s jakou technické zařízení plní požadované funkce za stanovených podmínek
Nedestruktivní zkoušení (NDT) je takové zkoušení tlakového zařízení, při kterém nedochází k porušení (destrukci) zařízení, ani když je výsledek zkoušení negativní. Mezi nedestruktivní zkoušení nepatří tedy tlaková zkouška.
ATEX 94/9/ES    Atmosphére Explosive - směrnice EU stanovující technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a na bezpečnostní, řídící a regulační přístroje určené pro použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, které však jsou nutné nebo přispívají k bezpečné funkci zařízení a ochranných systémů z hlediska nebezpečí výbuchu. Směrnice ATEX je označena číslem 94/9/EC a je identická s nařízením vlády č.23/2003Sb.
 
ATEX 1999/92/ES  - směrnice EU o minimálních požadavcích na zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, kteří jsou ohrožováni prostředím s nebezpečím výbuchu.
Směrnice je označena číslem 1999/92/EC a je identická s nařízením vlády č.406/2004 Sb. Tato směrnice neřeší technické požadavky na výrobky. 
Zařízení  - jsou stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací části a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo ve spojení určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu energie nebo pro zpracovávání materiálů a které jsou schopny způsobit výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace,
Ochranné systémy  - jsou prostředky jiné než součásti zařízení definovaného v písmenu a), které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,
Součásti  - jsou prvky důležité pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů, které však nemají samostatnou funkci,
Výbušná atmosféra   -   je směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi, 
Prostředí s nebezpečím výbuchu - je prostředí, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a provozních podmínek, 
Skupina a kategorie zařízení - jsou skupiny a kategorie vyjadřující určené použití zařízení a požadovanou úroveň ochrany. Zařízení a ochranné systémy mohou být navrženy pro určitou konkrétní výbušnou atmosféru; v takovém případě musí být odpovídajícím způsobem označeny.