Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tlakové hadice

29. 12. 2014
1. Druhy hadic

1.1. Rozdělení podle média:

- pro zemní a jiný plyn

- pro vodu

- pro chladící a otopné systémy

- pro tlakový vzduch

- pro páru

- pro vakuum

a jiné

 

1.2. Rozdělení podle konstrukce 

hadicovina s koncovkami  (také hadicovina s prodlouženou vlnou anebo zesílenou stěnou)

- bez dalších konstručních prvků

- s opletem

- se dvěma oplety

- s kovovou ochrannou hadicí

- s opletem a kovovou ochrannou hadicí

 
 
2. Používání hadic 
            Hadice je potrubní komponenta s nízkou ohybovou tuhostí, která nepřenáší anebo ve velké míře omezuje přenos mechanického namáhání mezi dvěma částmi potrubí a tím je jí možno používat ke kompenzaci  pohybů obou konců potrubí navzájem, včetně pohybů způsobené tepelnou roztažností potrubí. Vzájemný pohyb obou konců potrubí bývá pravidelný. Také je možno hadicí kompenzovat vibrace. Hadice se používají pro malá DN, a to maximálně do velikosti DN50.
            Maximální dovolený tlak PS je nutno snížit příslušnými koeficienty, které udává výrobce. První redukční koeficient je závislý na teplotě média, tedy čím vyšší teplota média, tím je maximální dovolený tlak  nutné snížit. Druhý redukční koeficient je závislý na tom, zda hadice za provozu vibruje a na druhu proudění v hadici (proudění ustálené, pulzní, nárazové apod).
            Hadice lze opatřit tepelnou izolací. Použít lze jen takovou izolaci, která negativním způsobem neovlivňuje funkčnost hadice.
             Funkci základní mechanické ochrany a funkci zabranění prodloužení  hadice vlivem vnitřního přetlaku nebo i vnějším tahem plní oplet, který je tvořen drátěným spletencem okolo hadicoviny. Hadice s opletem (na rozdíl od kompenzátorů) tedy nevnášejí do potrubí osová zatížení způsobená vnitřním tlakem.
 
 
3. Pravidla pro instalaci hadic
3.1. Kompenzace pohybu
           Pravidla pro instalaci hadic a jejich používání (např. v projektu) jsou uvedena zde:
- hadice nesmí být namáhány krutem
- u hadic musí být dodržen minimální poloměr ohybu (poloměr ohybu udává výrobce)
- hadice nesmí přijít do kontaktu s  hranou anebo plochou s možností tření o tuto hranu anebo plochu
- hadice nesmí být namáhána axiálním ani laterálním pohybem konců trubek
              Ideální instalace hadice je klasická instalace do tvaru písmena "U". Viz obrázek:
hadice1.jpg
Obr. Kompenzace pohybu
 
 
 
3.2. Kompenzace tepelné dilatace
           Kompenzace tepelné dilatace potrubí se provádí stejně jako u předchozí kapitoly kompenzace pohybu, avšak dále je povolena kompenzace laterálním pohybem a kompenzace devadesátistupňovým obloukem. Devadesátistupňový oblouk provedený hadicí může být nahrazen kolenem a dvěma hadicemi. Každá z těchto hadic vzájemně kolmých pak kompenzuje laterálně.
hadice2.jpg
Obr. Kompenzace devadesátistupňovým obloukem
 
hadice3.jpg
Obr. Kompenzace laterálním pohybem
 
hadice4.jpg
Obr. Kompenzace kolenem a dvěma hadicemi
 
 
3.3. Kompenzace vibrací
            Je nutné dodržovat tyto základní podmínky:
- pohyb nesmí ovlivňovat hadici bezprostředně u honcovky
- musí být zachován minimálně 2 x přípustný poloměr ohybu (tento poloměr udává výrobce)
- nesmí být hadice instalována tak, aby docházelo k torznímu zatížení hadice
- laterální kompenzace nesmí být aplikována jestliže jsou vibrace takového druhu, že natahují hadici axiálně
 
 
4. Normy, kde je možno najít podrobnější informace
ČSN EN ISO 10380  Potrubí - Vlnovcové koncové hadice a montáž hadic
ČSN EN ISO 10806  Potrubí - Koncovky pro vlnovcové kovové hadice
ČSN EN 14585-1  Sestavy vlnovcových koncových hadic na tlaková zařízení - Část 1: Požadavky
ČSN EN 14800 Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva
PTN 1002/PTN 939 01 Vlnovcové hadice z korozivzdorné oceli řada WS1xx