Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potrubní izolace

29. 8. 2013

1. Druhy izolací potrubí

- izolace proti ztrátě tepla

- izolace proti ztrátě tepla při otopu potrubí

- izolace proti popálení

- izolace proti ztrátě chladu

 

2. Základní zásady při použití izolací
 
           Izolované povrchy musí být před aplikací jakéhokoliv izolačního materiálu čisté a suché. Za žádných okolností nelze izolovat mokré nebo namrzlé povrchy.
           Z povrchově neupravených uhlíkových ocelí se musí obrousit nečistoty a rzi. Pomocí saponátů nebo rozpouštědel je třeba odstranit mastnotu. Povrchy z nerezové oceli lze čistit pouze kartáči z nerezové oceli. Nečistoty se nesmí odstraňovat rozpouštědly nebo saponáty, které obsahují chloridy.
           Mezi izolovanými potrubími musí být dostatečně volný prostor (pro montáž a provlečení izolací). Kohouty a ventily by měly být umístěny tak, aby je bylo možné obsluhovat bez stání na izolovaném potrubí. Vřetena ventilů by neměla být instalována směrem vzhůru, aby nedocházelo ke vnikání vody do izolačního materiálu.  
          Je třeba vyhnout se kontaktu kovů, které mohou způsobit galvanickou korozi. Při provozních teplotách vyšších než 600°C by se nemělo používat hliníkové oplechování. Materiál samořezných šroubů nebo nýtů by měl odpovídat materiálu pláště.
           Pro izolaci zařízení s vysokými teplotami nad 500°C je výhodné používat vícevrstvou izolaci, kde každá vrstva má jinou objemovou hmotnost. Materiál s vyšší objemovou hmotností je co nejblíže k horkému povrchu. Materiály s vyšší objemovou hmotností izolují při vysokých teplotách podstatně lépe než materiály s nižší objemovou hmotností. Izolační vlastnosti obou typů při nízkých teplotách jsou téměř totožné.
         Výpočet tepelných ztrát a tloušťky izolace je popsán v kapitole: 6. Hydrodynamické a termodynamické výpočty, 3. Výpočet izolace a tepelných ztrát na těchto našich stránkách.
 

2.1. Podrobnější zásady pro použití izolací

·         Tepelnou izolací budou opatřena potrubí a zařízení s teplotou povrchu vyšší než 50°C tak, aby povrchová teplota izolace nepřekračovala 50°C při teplotě okolí 25°C, a to po celé délce trasy.

·         Potrubí a zařízení s teplotou nižší než 10°C bude opatřeno tepelnou izolací s parotěsnou zábranou, tak aby nedocházelo k rosení a tím možnosti vzniku koroze.

·         U výfuků pojistných ventilů bude izolace pouze do podchozí výšky (2.100 mm).

·         Tloušťka izolace bude určena dle pracovního media a jeho provozní teploty a dle průměru potrubí. Izolace budou vyhovovat hygienickým předpisům a budou ve vnitřním i venkovním provedení opatřeny oplechováním hliníkovým plechem – v případě výrazných korozních vlivů pak krytím z nerezového plechu.

·         Místa vyžadující opakovaný přístup (armatury, clony a zařízení) budou opatřena odnímatelnou izolací.

·         Plochy větších rozměrů budou pro zachování tvarové stálosti a kvůli vzhledu zakryty hliníkovými trapézovými plechy.

·         Izolace musí vyhovovat podmínkám, ve kterých jsou instalovány, být řádně upevněny, odolávat chvění, vibracím a dilatacím zařízení.

·         U izolací vystavených účinkům vody bude zajištěna těsnost a odvodnitelnost ploch. Zejména v místech, kde hrozí usazování uhelného prachu, nebudou zbytečné vodorovné plochy.

·         Tepelnou izolací budou také opatřena potrubí na mostech z důvodu ochrany potrubí při snížených výkonech bloku, resp. při odstávkách, v zimním období. Izolace plastových potrubí na mostech slouží rovněž jako ochrana proti UV zářením.

·         Izolační materiály musí být dopravovány a skladovány v krytých prostorách za podmínek vylučujících jejich navlhnutí, stlačení nebo jiné znehodnocení.

·         Použití izolačních materiálů obsahujících azbest nebo jiné nebezpečné látky ve smyslu platných předpisů není povoleno.

·         Jako izolační materiál je uvažována minerální vlna s hliníkovým opláštěním se součinitelem přestupu tepla 0,04 W/mK. Minerální vlna musí být vyráběna z minerálních látek, jako jsou minerální horniny nebo sklo, zpracovaných v roztaveném stavu do tvaru vlákna a nesmí obsahovat azbest v žádné podobě. Hustota minerální vlny je podmíněna teplotou izolovaného potrubí / zařízení a to:

·         Do 400°C        80 kg/m3       Nad 400°C     100 kg/m3  Uvedené měrné hmotnosti se přiřazují do specifikací izolací automaticky podle parametrů proudící látky.

·         Spáry budou utěsněny silikonovým tmelem proti vniknutí vlhkosti

·         Místa s výraznými posuvy potrubí budou vhodně utěsněna tak, aby nedošlo k pronikání vlhkosti do izolace.

·         Příruby na potrubních trasách s provozní teplotou 300°C a vyšší, které nejsou izolovány musí být opatřeny ochrannými kryty proti klimatickým vlivům.

·         Štítky, ražení, návarky pro teploměrné jímky a tlakoměry budou volné, bez izolace a provedeny tak, aby byly mimo prostor izolace.

·         Izolace nesmí bránit ovládacím prvkům armatur v jejich ovládání. V případě potřeby bude nutné doplnit prodloužení vřetena armatury.

 
 
3. Tepelně-izolační materiály
 
Polystyren
     Velmi lehký izolační materiál, jehož hlavní výhodou je snadná manipulace a montáž. Přestože jsou výrobky z EPS lehké, mají dobré mechanické vlastnosti , což je důležité pro určité aplikace, které tuto vlastnost vyžadují (např. izolace plochých střech, podlah atd.). Pěnový polystyren je sice velmi levný, ale může podléhat zkáze rychleji než samotná stavba, a je málo odolný proti vlhkosti a tlaku. Jako dražší a kvalitnější alternativa se nabízí extrudovaný polystyren, který je oproti pěnovému odolnější, lépe izoluje a nemá tendenci smršťovat se. Použití polystyrenových desek jako izolantu je velmi oblíbené, má však z důvodů požární ochrany omezené použití, a to do výšky max. 22,5 m.

Minerální vlna
     Výborný izolační materiál, nehořlavý – patří do nejbezpečnější třídy hořlavosti. Díky vysoké propustnosti pro vodní páru umožňuje minerální vlna domu dýchat. Životnost izolace z minerální vlny je více než padesát let. Vyrábí se tepelnou úpravou z přírodních surovin. Zejména z čediče (čedičová vlny).

Polyuretan 
     Polyuretan je umělý materiál s mimořádně dobrými izolačními vlastnostmi. Sám o sobě je sice ekologicky nezávadný, jeho výroba však představuje velkou zátěž pro životní prostředí zejména kvůli vysoké energetické náročnosti zpracování ropy a produkovaným škodlivinám (polyizokyanáty, fosgen, oxid propylenu). Jako tepelně izolační materiál je PUR vhodný zejména proto, že užitné vlastnosti jsou povýšeny skutečnostmi, které řada jiných tepelně izolačních materiálů nemá: Nesublimuje, snese trvalou teplotní zátěž až 140 °C, nenapadá jej ptactvo, hlodavci ani plíseň, má vysokou pevnost v tlaku.

Skelná vata
     Skelná vata se vyrábí z přírodního skla a fenolformaldehydu, který funguje jako pojivo. Její výroba je, zejména ve fázi tavby, stejně jako u polyuretanu velmi energeticky náročná. Je to materiál odolný proti hlodavcům a hmyzu a nepodléhá biologickému rozkladu, nicméně není vhodná do míst s vysokou vlhkostí. Navlhnutí skelné vaty její izolační schopnosti razantně snižují. Manipulace se skelnou vatou vyžaduje velkou opatrnost, protože ostrá a tenká vlákna snadno pronikají do kůže a způsobují bolestivé záněty. Pozor, fenolformaldehyd může u alergiků a citlivých osob vyvolat záněty spojivek a jiné alergické reakce.
 
4. Normy pro izolaci potrubí

ČSN EN 12828 (060205) Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav

ČSN EN 12667 (730569) Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

ČSN EN ISO 13787 (73 0313) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti

ČSN EN ISO 12241 (72 7006) Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Pravidla výpočtu