Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Všeobecné zásady

18. 7. 2013
 

 

1. Vývojový diagram pro návrh trasy potrubí

 

       Základní vývojový diagram pro návrh trasy potrubí je uveden na obrázku dále:
vyvdiagrnavrhupotrubi.jpg

 

Obrázek Vývojový diagram pro korekci trasy a podpěr potrubí 

 

Poznámka*) V této fázi se kontroluje:
-   správná vzdálenost podpor i s ohledem na možnost jejich přetížení a na průhyb potrubí
-         možnost absorbování zatížení od tepelné dilatace potrubí
zatížení hrdel připojených zařízení za účelem zamezení jeho překročení
     Je-li zřejmé, že uvedená kriteria budou dodržena i bez pevnostního výpočtu (např. za použití tabulek max.vzdálenosti podpor z těchto stránek), je možno tento v této fázi nezpracovávat.
 
 
2. Určení vzdálenosti podpěr
 
     Vzdálenosti podpěr potrubí závisí na
-         vnějším průměru potrubí
-         tloušťce stěny
-         materiálu
-         hustotě tekutiny
-         tloušťce a hustotě izolace
-         na umístění (vliv klimatických zatížení)
-    na stanovení mezního stavu pro potrubí
Proto je přesnější výpočet vzdálenosti podpěr složitější.
              Určení vzdálenosti podpěr je uvažovaný ze tří druhů mezních stavů:
a)     mezní stav dovoleného napětí v materiálu potrubí
b)     mezní stav dovoleného průhybu 
c)     mezní stav dovolené únosnosti konkrétních uložení
     Dovolené napětí v materiálu potrubí předpokládá, že osové napětí v potrubí nepřekročí dovolené napětí materiálu. Do osového napětí se však započítavají napětí, na které má vliv vzdálenost podpěr, ale i napětí ostatní, např. od vnitřního tlaku. U ocelí byl v některých normách stanoven limit napětí závislém pouze na vzdálenosti podpěr.
    Mezní stav dovoleného průhybu  je používán, jestliže je nutné potrubí odvzdušňovat nebo odvodňovat. Vzdálenosti podpěr potrubí se volí tak, aby průhyb potrubí mezi dvěma podpěrami nezabraňoval  volnému oddoku kapaliny při vypouštění kapaliny z potrubí, vypouštění kondenzátu za provozu parovodu anebo  neumožňoval hromadění vzduchu při odvzdušňování.
Tím je tedy stanovena podmínka, že průhyb potrubí nemá být větší než jeho spád. 
 
Podrobnou teorii pro výpočet vzdálenosti podpěr najdete v ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí Část 3: Konstrukce a výpočet, Příloha Q, tato teorie je aplikována v excelovské aplikaci v kapitole "ke stažení"
 
3. Navržení podpěr a kompenzací podle za dodržení pravidel pro ukládání potrubí
·     Pevný bod
V potrubní větvi by měl být použit aspoň jeden pevný bod. Je-li použito více pevných bodů, musí být od sebe tak daleko, aby pružnost trubky mezi pevnými body pohltila tepelnou dilataci mezi uvedenými body. Za pevný bod může být chápán i přírubový spoj.
 
·    Uspořádání podpěr u kompenzátorů má takováto pravidla:
a)  Pevné body se umisťují zpravidla doprostřed, tj.mezi tvarové kompenzátory.
b)  Vlnovcové kompenzátory umístěné u aparátu z důvodů zmenšení zatížení hrdla aparátu, musí být ze strany potrubí uchyceny pevným bodem (kotvením)
c)  Vlnovcové kompenzátory uprostřed potrubní větve musí být uchyceny z obou stran vedením a uprostřed pevným bodem nebo z jedné strany vedením a z druhé strany pevným bodem.
d)  Mezi pevnými body musí být taková vzdálenost, aby umožňovala zejména v místech přirozených kompenzátorů tvarem potrubí, tepelnou dilataci potrubí bez překročení dovoleného namáhání.
e)  Trasa potrubní větve by měla být volena tak, aby tvořila maximální počet přirozených kompenzátorů tvarem potrubí (co nejvíce změn směru, co největší členitost)
f)  V případě průchodu stěnou musí otvory umožňovat posuvy potrubí ve všech směrech


Podrobnou teorii pro výpočet kompenzací najdete v ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí Část 3: Konstrukce a výpočet, Příloha Q, tato teorie je aplikována v excelovské aplikaci v kapitole "ke stažení"