Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvození zatížení potrubí od sněhu

14. 7. 2016
 
 
 
1. Zatížení sněhem
        Zatížení potrubní větve sněhem musí být v souladu s celkovou disposicí. Zatížení se neuplatňuje, jestliže je na povrchu izolace teplota větší než 0°C. Dále se také neuplatňuje, jestliže je potrubí pod střechou anebo je opatřeno "stříškou", na potrubí instalovanou za tímto účelem. Jestliže je potrubí mimo provoz, je zatížení sněhem častější, neboť nemusí být ohřáto nad bod tání sněhu, ale v takovémto případě není potrubí zatíženo nejen teplotou, ale ani vnitřním tlakem média. Podle zeměpisného umístění stavby se určí patřičná sněhová oblast. 
 
1.1. Zatížení dle ČSN
    V ČR je možno vycházet z normy ČSN 730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“. Ustanovení této normy jsou aplikujeme dále na potrubí. Pro trubky (válcové předměty) platí koeficient 0,4.  Sněhové oblasti identifikujeme podle mapy vložené do výše uvedené normy. Sněhové oblasti udávají základní tlak sněhu v kN/m2. Dále se aplikuje součinitel sklonu závislý na úhlu sklonu zde je aplikován koeficient 0,866. Hodnoty zatížení pro jednotlivé sněhové oblasti na potrubí - viz tabulka dále: 
 
Sněhová oblast
Zatížení kN/m2
I
0,173
II
0,242
III
0,346
IV
0,520
V
0,693
 
Tabulka - Zatížení potrubí sněhem
 
     Zpracováno z hodnot uvedených v ČSN 730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“.
 
 
1.2. Zatížení dle Eurokódů
 
Základní sněhové oblasti I. až V.: Charakteristická hodnota pro ČR: sk= 0,7 až 2,5 kN/m2. Nově byly připojeny sněhové oblasti VI.,VII. a VIII., tyto mají hodnoty sk=3,0 a 4,0kN/m2 , pro oblast VIII. určí hodnoty příslušný hydrometeorologický ústav případ od případu. Tento uvedené ostatní hodnoty do normy též určil. Základní vzorec:

               vzi8.jpg                         

(mí)i  je tvarový součinitel zatížení sněhem
Ce    je součinitel expozice  má hodnoty od 0,8 otevřená krajina po 1,2 uzavřená krajina, pro normální je 1,0
Ct       je tepelný součinitel, charakterizuje možnost odtavání sněhu. Není-li v NP určeno jinak, pak je rovno 1,0. Nás se týká tvarový součinitel: Pro úhel sklonu větší nebo rovno než 60°, má hodnotu 0,0. Pro úhel sklonu menší než 60°má hodnotu 2,0. Z toho vyplývá, že stříška nad potrubím má mít úhel větší anebo rovno 60°.

     

 obrsnih.jpg

 Pro potrubí potom platí  s = 1,73.D. sk         kN/m 

 

2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace  

Tichý M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL Praha
ČSN 730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“ - již neplatná
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-3 Obecná zatížení- Zatížení sněhem