Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvození zatížení potrubí od větru

8. 6. 2013

  

1. Zatížení větrem - statické řešení
 
            Zatížení potrubní větve větrem musí být v souladu s celkovou disposicí. Pro zatížení větrem je rozhodující výška potrubí nad terénem. Podle zeměpisného umístění stavby se určí patřičná větrová oblast. V případě umístění potrubí v hale se klimatická zatížení nezapočítávají.
         V některých případech je nutný přepočet mezi rychlostí vzduchu a z toho odvozeným tlakem vzduchu. V tomto případě se vychází z Bernoulliho rovnice a pro nepohyblivou překážku platí       

v2.jpg

                   (ró) – je hustota vzduchu za normálních podmínek a rovná se 1,25 kg/m3. Po dosazení hustoty vzduchu do rovnice platí 

v3.jpg

p       –          je tlak větru v kN/m2
v       -          je rychlost větru v m/s
             V ČR je možno vycházet z normy ČSN 730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“, kde se uvádí mimo jiné i koeficient tvaru předmětu, který je obtékán vzduchem. Ustanovení této normy jsou aplikujeme dále na potrubí. Pro trubky (válcové předměty platí koeficient 0,6.  Větrové oblasti identifikujeme podle mapy vložené do výše uvedené normy. Větrové oblasti udávají základní tlak větru v kN/m2. Dále se aplikuje součinitel výšky nad terénem - viz tabulka dále: 

 

Výška nad terénem m

Součinitel výšky nad terénem

Větrová oblast III.

kN/m2

 

Větrová oblast

IV.

kN/m2

Větrová oblast V.

kN/m2

10

1

0,270

0,330

0,420

20

1,2

0,324

0,396

0,504

30

1,33

0,359

0,439

0,559

40

1,43

0,386

0,472

0,601

50

1,52

0,410

0,502

0,638

60

1,59

0,429

0,525

0,668

80

1,72

0,464

0,568

0,722

100

1,82

0,491

0,601

0,764

        Tabulka - zatížení potrubí větrem
 
       Zpracováno z hodnot uvedených v ČSN 730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“

2. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace  

Tichý M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí, SNTL Praha
ČSN 730035 „Zatížení stavebních konstrukcí“ - již neplatná
ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-4 Obecná zatížení- Zatížení větrem
ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-3 Obecná zatížení- Zatížení sněhem