Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odvození zatížení potrubí od tlaku tekutiny (média)

6. 6. 2013

 

1. Použité značky a jednotky

Poř. č.
Značka
Název veličiny
1.
F
síla (všeobecně)
2.
M
moment síly (všeobecně)
3.
(sigma)
napětí
4.
F
dovolené namáhání při nejvyšší dovolené teplotě
5.
Ftest
dovolené namáhání při zkušební teplotě
6.
PT, Ptest
zkušební tlak v barech
7.
PS
nejvyšší dovolený tlak
8.
PD
návrhový (konstrukční ) tlak
9.
P0
nastavený otevírací tlak (např. pojistného ventilu)
10.
pc
výpočtový tlak
11.
pkr
kritický podtlak, při němž nastane ztráta stability stěny potrubí
12.
 
 
 
 
 

 

2. Tlak

2.1. Grafické zobrazení názvosloví tlaku 

obr1.jpg

Obrázek Grafické znázornění názvosloví tlaku - diagram si zvětšíte zde

 

2.2. Názvosloví pro tlak - definice

Tlak je tlak vztažený k atmosférickému tlaku,  je to přetlak, proto se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou,

Nejvyšší dovolený tlak (PS) je nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo, je definován pro určité místo udané výrobcem, kde jsou připojena ochranná a omezující zařízení, anebo nejvyšší bod tlakového zařízení, popřípadě kterékoli jiné stanovené místo.

Zkušební tlak je tlak, při kterém se provádí tlaková zkouška tlakové sestavy a potrubí

Výpočtový tlak je tlak, na který je počítána potrubní komponenta s tím, že je započítán hydrostatický tlak

Konstrukční tlak je tlak, na který je počítána potrubní komponenta, hydrostatický tlak není započítán.

Hydrostatický tlak je tlak pouze od tlaku vertikálního sloupce kapaliny

Jmenovitý tlak (PN) je číselné označení velikosti závislé na tlaku v potrubí společné pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených tloušťkou stěny; je to zaokrouhlené číslo, které jen málo souvisí s vnitřním tlakem v potrubí. Jmenovitý tlak se označuje písmeny PN, za kterými následuje číslo.

 

2.3. Tlak média a napětí

             Tlak média v potrubí způsobuje primární napětí v potrubí. Jde o hlavní napětí ve směru tečny na kruhový průřez  (tj. napětí obvodové) a ve směru osy potrubí - je však situované ve stěně potrubí - (osové napětí).

 

2.4. Zkušební tlak při tlakové zkoušce - výpočet

Výpočet zkušebního tlaku se provádí podle kapitoly  „Tlaková zkouška“ dle PED a harmonizovaných norem. Dle této normy platí, že zkušební tlak nesmí být menší než větší ze dvou hodnot určených následovně:

Ptest = 1,25 PS Ftest/F

nebo

Ptest = 1,43 PS

Zkušební tlak musí být pro každou součást potrubí omezen na takovou úroveň, že nevyvine napětí vyšší než je 95% meze kluzu.Je-li to nutné redukuje se zkušební tlak. Toto ustanovení se uplatní obvykle tam, kde je použito více materiálů anebo pro určení zkušebního tlaku u nekovového zejména plastového potrubí.

 
3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

PED - NV219/2016Sb.

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1:Zatížení konstrukcí.Část 1-5 Obecná zatížení- Zatížení teplotou

ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí. Část 3. Konstrukce a výpočet.

ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí. Část 5. Kontrola a zkoušení.

ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí - již neplatná

ČSN 730540 Tepelná ochrana budov - již neplatná

 

Náhledy fotografií ze složky Tlaky