Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Statická analýza potrubí za použití výpočetního programu

26. 7. 2013
       

1. Vstupní údaje statické analýzy   

1.1. Vstupní údaje obsažené v seznamu potrubních větví (line listu)

        Vstupní údaje do pevnostního výpočtu potrubní větve obsažené v seznamu potrubních větví (line listu) jsou  tyto: Číslo potrubní větve, DN, druh materiálu, potrubní třída, konstrukční tlak, konstrukční teplota, provozní tlak (rozsah), provozní teplota (rozsah), hustota tekutiny, kategorie dle PED, materiálové číslo, druh izolace, tloušťka izolace, druh tlakové zkoušky, zkušební tlak.  

 

1.2. Vstupní údaje obsažené v potrubní třídě

        Vstupní údaje do pevnostního výpočtu potrubní větve obsažené v potrubní třídě jsou tyto: Vnější průměry jednotlivých prvků potrubí, tloušťka stěny jednotlivých prvků potrubí, přídavek na korozi/erozi, materiálové číslo jednotlivých prvků potrubní třídy, typy a hmotnosti jednotlivých prvků potrubní třídy, druh použitého těsnění. 

 

1.3. Vstupní údaje obsažené v seznamu armatur

         Vstupní údaje do pevnostního výpočtu potrubní větve obsažené v seznamu armatur jsou tyto: Druh ventilu, hmotnost ventilu včetně mechanismu ovládání, zástavbová délka ventilu.

 

1.4. Vstupní údaje obsažené v dokumentaci jednotlivých tlakových zařízení

       Vstupní údaje do pevnostního výpočtu potrubí obsažené v údajovém listu jsou tyto: Omezení dovolených zatížení hrdel.

Z údajů o teplotě, tvaru a uložení zařízení je nutno vypočítat pohyby hrdel v závislosti na teplotě. 

 

1.5. Vstupní údaje o trase potrubí 

 

1.6. Ostatní vstupní údaje (např. klimatická zatížení )

 

2. Výstupní údaje statické analýzy 

2.1. Korekce trasy potrubní větve a navržených podpor

           V případě, kdy jsou problémy s napětím od stálého zatížení nebo s napětím od tepelné dilatace nebo průhybů potrubní větve, nepřiměřené zatížení podpory nebo překročení zatížení hrdel nebo i z jiných důvodů je možno změnit trasu potrubní větve nebo alespoň umístění podpor.

 

2.2. Specifikace kompenzátorů

           Specifikace kompenzátorů se provádí v těchto krocích výpočtu:

a)      Výpočet se provede s fiktivním kompenzátorem s odhadnutou zástavbovou délkou a s odhadnutými tuhostmi (axiální, laterální a angulární) a plochou vlnovčeprovede se výpočet určeným programem s tím, že se odečtou rozdíly posuvů obou konců předpokládaného kompenzátoru. Získá se tak axiální, laterální a angulární posuvy.

b)      Na základě uvedených údajů z bodu b) se z katalogu určené firmy specifikuje zástavbová délka, tuhosti kompenzátoru a plocha vlnovce. Alternativně se vyplní údajový list kompenzátoru a kompenzátor se poptá u dodavatele(ů). Potřebné chybějící technické údaje (axiální, laterální, angulární tuhost, plocha vlnovce, zástavbovou délku)  pak sdělí určený dodavatel.

c)      Provede se výpočet podle bodu a) s tím, že jsou již konkrétně známy do výpočtu potřebné údaje.

V případě nutného předpětí kompenzátoru je nutno toto uvést na výkresu.  

 

2.3. Specifikace podpor

          Podle výsledných sil se v katalogu výrobce  určí konkrétní typ popř. konkrétní rozměry podpěry, a to tak, že únosnost podpěry musí být větší než vypočítané zatížení. V případě použití závěsu se táhlo závěsu nesmí vychýlit o větší hodnotu než 4°. Do této hodnoty vychýlení táhla  se nepromítá do zatížení potrubí horizontální složka vektoru síly v táhle.

 

2.4. Kontrola namáhání v potrubí

          Kontrola napětí v potrubí se provádí pro zatížení  Vyhodnocení namáhání potrubí se provede podle ČSN EN 13 480-3 „Kovová průmyslová potrubí- Část 3: Konstrukce a výpočet“. Pro nekovová potrubí musí být dodržena ustanovení přílohy 1 směrnice PED. Dovolená namáhání materiálů jsou udány v materiálových listech. 

 

2.5. Kontrola zatížení hrdel a tlaku na přírubová těsnění

         V případě, že jsou omezeny zatížení hrdel tlakových nádob, aparátů, čerpadel, turbin apod. musí být tyto zkontrolovány a provedena opatření úpravou potrubí, aby k přetěžování hrdel nedocházelo.

 

2.6. Kontrola průhybů a posuvů

           Průhyby a posuvy potrubí musí být vždy po vypuštění tekutiny vratné a v případě, že je nutné odvodnění či odvzdušnění potrubí, musí toto umožňovat, tj. průhyby potrubí nesmí být tak veliké, aby převýšily jeho sklon.

 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 

Puchmajer P.: Úvod do statiky potrubních systémů I. a II. díl, ČVUT fakulta strojní, 1977 a 1979