Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koroze a eroze a výpočet potrubí s nimi

12. 7. 2013

 

1. Koroze – základní pojmy
Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických materiálů (např. horniny či plasty) vlivem chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím. Může probíhat v atmosféře nebo jiných plynech, ve vodě a jiných kapalinách, zeminách a různých chemických látkách, které jsou s materiálem ve styku. Toto rozrušování se může projevovat rozdílně; od změny vzhledu až po úplný rozpad celistvosti.Koroze je způsobena vlivem elektrochemickým. Hlavním činitelem koroze je kyslík, resp. hydroxydová skupina (OH), dále anionty vzniklé z kyselin (CO3, Cl, NO2, SO4 apod.) Vodíkové ionty kyselin se nahrazují ionty kovu, čímž vznikají soli.
Korozí se rozumí samovolné vzájemné působení mezi prostředím a materiálem, které má za následek znehodnocování materiálu.
Druhy koroze:
Chemická koroze
Elektrochemická koroze (Fyzikálně-chemická koroze)
Atmosférická koroze
Koroze v kapalinách
Půdní koroze
Kombinace s vnějšími činiteli
Koroze při mechanickém namáhání materiálu
Koroze při únavě materiálu
Vibrační koroze
Koroze praskání
Koroze bludnými proudy
Další informace o korozi jsou na straně: http://en.wikipedia.org/wiki/Corrosion nebo též na http://www.eurofitnet.org/training_modules.html
2. Opotřebení – základní pojmy
Opotřebení je eroze materiálu pevného tělesa působením dalšího pevného tělesa. Studiu procesu opotřebení se věnuje část vědní disciplíny „tribologie“. Možno definovat několik druhů opotřebení:
1. Abrasivní opotřebení (opotřebení otěrem)
2. Adhesivní opotřebení
4. Erozní opotřebení 
5. Speciální druhy opotřebení : např. fretting a pitting
Jako opotřebení není brán úbytek materiálu způsobený plastickou deformací, kavitací a korozí, kde není splněna podmínka působení dalšího pevného tělesa.
Opotřebení může být také definován jako proces, v kterém interakce povrchů pevných těles má za následek rozměrovou ztrátu pevného tělesa. Mezi pevnými tělesy může být různé pracovní prostředí např. kapalina, plyn, jiná pevná látka, která může nebo nemusí sloužit jako mazivo. U porubí se projevuje nejvíce eroze.
·                 Erozní opotřebení
Erozní opotřebení je ztráta materiálu z důvodu mechanické interakce s dalšími drobnými pevnými objekty, které bývají unášeny kapalinou nebo plynem. Mění se tak rozměry a i funkčnost výrobku.
Typickým příklade je opotřebení potrubí vzduchotechniky, kdy vzduch dopravuje nějaký materiál. Dalším příkladem je parovod, který bývá opotřebován spoustou drobných kapiček vody.
Další informace o opotřebení lze najít na adrese: http://en.wikipedia.org/wiki/Wear
3.  Pevnostní výpočet
            Korozní/erozní přídavek se určuje pro celou životnost tlakového zařízení na základě předpokládaného vlivu prostředí.
Pro uhlíkatou ocel a pro životnost 20let jsou korozní přídavky specifikovány v tabulce na konci. Pro ostatní materiály a pro erozi se přídavky určí individuálně, na základě korozních nebo erozních zkoušek nebo na základě údajů v literatuře.
            Pevnostní výpočet pro danou životnost se provádí jako by potrubí bylo zkorodováno nebo opotřebeno erozí. Takovýto výpočet však ukazuje situaci až na konci životnosti zařízení.
 
 
4. Spolehlivostně životnostní výpočet
viz: složka 7. Životnostně spolehlivostní vypočty, kapitola 4. Rozměry potrubí jako náhodná veličina, článek Úbytek tloušťky stěny potrubí s časem -koroze a eroze    na těchto našich stránkách.
 

5. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace

http://en.wikipedia.org/wiki/Corrosion 

www.eurofitnet.org

www.eurofitnet.org/training_modules.html

www.reliability.estranky.cz