Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výhody a nevýhody uvedené metody

25. 8. 2014

Výhody: 

           1. Uvedená metoda ideálně navazuje na analýzu rizik. Při provádění analýzy rizik může vzejít požadavek na velikost maximální dovolené pravděpodobnosti poruchy. (Vztah mezi pravděpodobností poruchy a spolehlivostí - viz názvosloví). Je výhodné např. při konstrukci zařízení pro nebezpečná média, např.: chlor, chlorovodík apod. Kde je nutné hodnotit spolehlivost celého zařízení a eventuálně přijmout opatření, tj. například použití potrubí s dvojitým pláštěm.
            2. Výpočet touto metodou je pro tlakovou sestavu výhodný též z toho důvodu, že je možné jejich výsledků využít při provozování zařízení, například při určení intervalu inspekce, a to za předpokladu, že nebude překročena maximální dovolená pravděpodobnost poruchy. (Vztah mezi pravděpodobností poruchy a spolehlivostí - viz názvosloví).
            3. Popisovaná metoda  je výhodná při výpočtu únavového poškození, neboť Wöhlerova křivka se získává experimentálně, statisticky se zpracovává a následně se teprve "determinizuje" většinou pro spolehlivost 80% pro klasický výpočet se zatížením PS, TS. Dost podobná situace je u získávání creepové křivky.
           4. Metoda  je též výhodná pro zhodnocení působení koroze anebo eroze. Neboť spolehlivost na začátku provozu, tedy při nulovém korozním úbytku, je jistě vyšší než na konci provozu při maximální korozním úbytku, je proto zase výhodná pro hodnocení provozu. Korozním působením (tj. zeslabováním stěny)  se  pravděpodobnostní rozdělení účinků zatížení mění, minimálně se zvyšuje hodnota parametru umístění.
            5. Ve zkušebním provozu anebo v prvním zatěžovacím cyklu je možno jednoduše hlavní zatížení (tj. tlak a teplota) změřit. Také lze jednoduše měřit úbytek tloušťky stěny. Z uvedených hodnot pak lze ve vybraném kritickém místě průběžně  zaznamenávat, počítat a vyhodnocovat tak úbytky spolehlivosti či životnosti průběžně za provozu.
              Též lze  měřit napětí vurčeném místě přímo tenzometry, zpracování a vyhodnocování je podobné.
 
 

Nevýhody: 

             1. Nevýhoda, která vychází ze současného stavu věcí je ta, že je známo k dnešnímu dni málo statisticky zpracovaných materiálových a rozměrových veličin.

             2. Pro tlaková zařízení nemůže být proveden výpočet pouze touto metodou, vždy musí být proveden též především výpočet klasický, deterministický. A to proto, že celý systém bezpečnosti konstrukce je vázán na nejvyšší dovolený tlak PS a nejvyšší dovolenou teplotu TS, což musí tlaková sestava vydržet a pracuje s ní bezpečnostní výstroj, ať se již jedná o pojistný ventil, průtržnou membránu anebo elektrické bezpečnostní zařízení. Bezpečnostní výstroj je na uvedené hodnoty PS, TS nastavena.