Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Názvosloví

 

Potrubí jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku, za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu.

Tlaková sestava je několik tlakových zařízení sestavených tak, že tvoří ucelenou funkční jednotku. Tvoří ji tlakové nádoby, parní generátory, potrubí a bezpečnostní a tlaková výstroj
Tlakové zařízení jsou nádoby, potrubí, bezpečnostní a tlaková výstroj, zahrnující také komponenty připojené k součástem vystaveným tlaku, jako jsou například příruby, hrdla, spojky, podpory, závěsná oka. Přesné definice jednotlivých druhů tlakových zařízení jsou uvedeny v NV26/2003Sb. Je třeba si uvědomit, že pod tímto termínem se rozumí nejen tlakové nádoby, ale i potrubní části, určené k dopravě tekutin a bezpečnostní a tlaková výstroj nádob a potrubí, popřípadě jejich sestavy, pokud tvoří funkční jednotku. Dále musí být splněna podmínka, že nejvyšší pracovní tlak je větší než 0,5 bar (pracovní tlak se rozumí k tlaku atmosférickému, tj. jedná se o přetlak) – pozor na tuto změnu, dříve se považovaly za tlakové nádoby jen nádoby s pracovním tlakem větším než 0,7 bar (je uvedeno i v dosud platné ČSN 690010 pro výpočet tlakových nádob).
Nádoba je těleso navržené a zhotovené tak, aby mohlo být naplněno tekutinou pod tlakem, včetně součástí, které jsou k němu přímo připevněny a zasahují až k místu spojení s jiným tlakovým zařízením, může se skládat z více než jednoho tlakového prostoru.
PED je Pressure Equipment Directive je směrnice EU stanovující technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy s pracovním tlakem větším než 0,5 bar g.
Směrnice PED je označena číslem 97/23/EC a je identická s nařízením vlády č.26/2003Sb.
NO je notifikovaná osoba (notified body), tj. osoba oprávněná některým členským státem EU k posuzování shody v těch případech, kdy je technickým předpisem předepsána účast osoby nezávislé na výrobci
Výrobek          je jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá.
Stanovený výrobek. Jedná se o výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení z hlediska veřejného zájmu (zejména bezpečnosti). Tyto výrobky se stanovují podle příslušných nařízení vlády, vydaných na základě zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky (ve znění platných novel) a je nutné na ně provádět posuzování shody jejich vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků, stanovených tímto zákonem a technickými předpisy.
Z uvedeného je patrno, že tlaková zařízení jsou stanoveným výrobkem.
Bezpečný výrobek je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití (provozu) nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti (životnosti) žádné nebezpečí. Bezpečný výrobek nesmí ohrožovat život, zdraví nebo majetek.
Bezpečné technické řešení je takové řešení, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé životnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku. Toto minimální nebezpečí je dáno zbytkovými riziky.
Bezpečnostní výstroj jsou zařízení určená k ochraně tlakového zařízení před překročením nejvyšších pracovních mezí, zahrnují zařízení pro přímé omezení tlaku, jako jsou pojistné ventily, membránová průtržná pojistná zařízení, vzpěrné tyče, řízené pojistné systémy, tak omezující zařízení, která buď uvádějí v činnost regulační zařízení nebo zabezpečují odstavení nebo odstavení a blokování, jako jsou tlakové spínače, teplotní spínače nebo hladinové spínače a měřící, řídící a regulační systémy související s bezpečností.
Tlaková výstroj jsou zařízení, která mají bezpečnostní funkci a jejichž těleso je vystaveno tlaku.
Tlak je tlak vztažený k atmosférickému tlaku, to je přetlak, proto se podtlak vyjadřuje zápornou hodnotou,
Nejvyšší dovolený tlak (PS) je nejvyšší tlak udávaný výrobcem, pro který je tlakové zařízení navrženo, je definován pro určité místo udané výrobcem, kde jsou připojena ochranná a omezující zařízení, anebo nejvyšší bod tlakového zařízení, popřípadě kterékoli jiné stanovené místo.
Zkušební tlak je tlak, při kterém se provádí tlaková zkouška tlakové sestavy a potrubí
Nejvyšší (popř. nejnižší) dovolená teplota (TS) je výrobcem udaná nejvyšší (popř. nejnižší) teplota, pro kterou je tlakové zařízení navrženo.
Minimální dovolená návrhová teplota (MDMT) je primárně teplota vnějšího prostředí u tlakové sestavy. V případě, že vnitřní prostředí technologicky svázáno s teplotou vnější, (např. přímé sání vnějšího vzduchu do rozvodu bez předehřátí), jde i o teplotu vnitřní.
Porovnávací teplota je teplota při montáži, která je základní pro výpočet tepelné dilatace potrubí.
Jmenovitý tlak (PN) je číselné označení velikosti závislé na tlaku v potrubí společné pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených tloušťkou stěny; je to zaokrouhlené číslo, které jen málo souvisí s vnitřním tlakem v potrubí. Jmenovitý tlak se označuje písmeny PN, za kterými následuje číslo.
Jmenovitá světlost (DN) je číselné označení velikosti závislé na průměru potrubí společné pro všechny části potrubního systému, s výjimkou konstrukčních dílů označených vnějším průměrem nebo rozměrem závitu; je to zaokrouhlené číslo, které jen přibližně souvisí s výrobními rozměry. Jmenovitá světlost se označuje písmeny DN, za kterými následuje číslo.
Objem (V) je vnitřní objem tlakového prostoru, včetně objemu hrdel až k prvnímu spoji nebo svaru, po odečtení objemu trvale zabudovaných vnitřních částí,
Nebezpečí - zdroj potencionálního poškození nebo situace s potencionální možností poškození nebo újmy
Riziko - kombinace četnosti nebo pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků
Zbytkové riziko je riziko, které zůstává neošetřeno v projektu nebo v jeho částech. Je výsledkem analýzy rizik. Předává se provozovateli v textové formě jako součást realizační dokumentace. Provozovatel učiní patřičná opatření k odstranění zbytkových rizik při provozu.
Analýza rizik - systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika
Porucha zařízení – je jev spočívající v ukončení schopnosti technického zařízení plnit požadovanou funkci
Spolehlivost (v našem případě též bezporuchovost) - je pravděpodobnost s jakou technické zařízení plní požadované funkce za stanovených podmínek
Technická inspekce   též kontrola nebo revize technického zařízení, tj. zjišťování, zda zařízení je schopno dalšího provozu
Oprava - odstranění poruchy tak, že nedojde ke konstrukční změně zařízení
Údržba potrubí – systém technických inspekcí a oprav
Nedestruktivní zkoušení (NDT) je takové zkoušení tlakového zařízení, při kterém nedochází k porušení (destrukci) zařízení, ani když je výsledek zkoušení negativní. Mezi nedestruktivní zkoušení nepatří tedy tlaková zkouška.
Mezi nedestruktivní zkoušení patří:
Vizuální kontrola (VT)
Prozařování (RT)
Ultrazvuková kontrola (UT)
Kapilární zkouška (PT)
Zkouška magnetickou práškovou metodou (MT)