Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uvedení na trh dle PED

25. 7. 2013

Nový PED tj. NV č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh již začal platit

Dne 18. 7. 2016 bylo v částce 85/2016 Sb. zveřejněno nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. Toto nařízení nabývá účinnosti 19. července 2016. Jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh.

Celý text  zde.

 

 

1. Zařazení potrubí do kategorie 

 

 

§ 2 Podmínky uvádění tlakových zařízení a sestav na trh a do provozu

 

(1) Tlaková zařízení a sestavy mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li při správné instalaci a údržbě a používání k určenému účelu zdraví a bezpečnost osob, popřípadě domácích a hospodářských zvířat nebo majetek.

(2) Tlakové zařízení musí splňovat technické požadavky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky"), pokud jde o

a) nádoby…………..

b) tlakové zařízení vystavené působení plamene ………….

c) potrubí určená pro

1. plyny, zkapalněné plyny, plyny rozpuštěné pod tlakem, páry a také ty kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě je o více než 0,5 bar vyšší než normální atmosférický tlak (1 013 mbar), v těchto mezích

1.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf 6),

1.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li DN větší než 32 a součin PS.DN větší než 1 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf 7), nebo

2. kapaliny, jejichž tlak par při nejvyšší dovolené teplotě nepřesahuje normální atmosférický tlak (1 013 mbar) o více než 0,5 bar, v těchto mezích

2.1 pro tekutiny skupiny 1, je-li DN větší než 25 a součin PS.DN větší než 2 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf 8),

2.2 pro tekutiny skupiny 2, je-li tlak PS větší než 10 bar,

DN větší než 200 a součin PS.DN větší než 5 000 bar (příloha č. 2 k tomuto nařízení, graf 9),

d) bezpečnostní a tlaková výstroj určená pro tlaková zařízení podle písmen a), b), c) včetně zařízení zabudovaných do sestavy.

(3) Sestavy, které ………………..

 

 

2. Grafy posuzování shody

 

Příloha 2 GRAFY POSUZOVÁNÍ SHODY

 

1. Odkazy na kategorie postupů posuzování shody v grafech jsou následující:
 

Pro kategorii I:

vnitřní kontrola výroby (postup posuzování shody A).

Pro kategorii II:

vnitřní kontrola výroby s dohledem nad konečným posouzením (postup posuzování shody A1), zabezpečování jakosti výroby (postup posuzování shody D1) nebo zabezpečování jakosti výrobků (postup posuzování shody E1).

Pro kategorii III:

ES přezkoušení návrhu a zabezpečování jakosti výroby (postupy posuzování shody B1+D),

ES přezkoušení návrhu a ověřování jakosti výrobků (postupy posuzování shody B1+F),

ES přezkoušení typu a zabezpečování jakosti výrobků (postupy posuzování shody B+E),

ES přezkoušení typu a shoda s typem (postupy posuzování shody B+C1) nebo

komplexní zabezpečování jakosti (postup posuzování shody H)

Pro kategorii IV:

(potrubí se do kategorie IV nezařazuje)

 
2. Bezpečnostní výstroj podle § 1 odst. 2 písm. a) bodu 3 a uvedená v § 2 odst. 2 písm. d) je zařazena v kategorii IV. Výjimečně však může být bezpečnostní výstroj vyrobená pro zvláštní zařízení zařazena do stejné kategorie jako zařízení, které chrání.
 
3. Tlaková výstroj podle § 1 odst. 2 písm. a) bodu 4 a uvedenáv § 2 odst. 2 písm. d) je zařazena podle 

a) nejvyššího dovoleného tlaku PS,

b) objemu V nebo jmenovité světlosti DN podle okolností
c) skupiny tekutin, pro které je určena, přičemž pro zařazení do kategorie posuzování shody se použije příslušný graf pro nádoby nebo potrubí. Pokud se podle písmene b) bere v úvahu jak objem, tak jmenovitá světlost, musí být tlaková výstroj zařazena do vyšší kategorie.
 
4. V následujících grafech pro posuzování shody vyznačuje oddělovací čára horní mez pro nižší kategorii.
 
Graf 1, Graf 2, Graf 3, Graf 4 a Graf 5 nejsou určeny pro potrubí.
 
 
GRAF 6
 

br2.jpg

Graf 6
Potrubí podle § 2 odst. 2 písm. c) bodu 1 podbodu 1.1. Výjimkou je potrubí určené pro nestabilní plyny patřící do kategorie I nebo II, které se zařadí podle grafu 6 do kategorie III.
 
GRAF 7

br3.jpg

 
Graf 7

Potrubí podle § 2 odst. 2 písm. c) bodu 1 podbodu 1.2.Výjimkou je potrubí obsahující tekutiny o teplotách vyšších než 350 st. C a patřící podle grafu 7 do kategorie II, které se zařadí do kategorie III.

 
GRAF 8
 

br4.jpg

Graf 8

Potrubí podle § 2 odst. 2 písm. c) bodu 2 podbodu 2.1.

 
 
GRAF 9
 

br5.jpg

Graf 9
Potrubí podle § 2 odst. 2 písm. c) bodu 2 podbodu 2.2.
 
 
 
 
3. Prohlášení o shodě 
 
 EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 

 

EU prohlášení o shodě obsahuje tyto náležitosti:
a) identifikační údaje o výrobci nebo jeho zplnomocněném zástupci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo obchodní jméno nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby);
 
b) popis tlakového zařízení nebo sestavy;
c) použitý postup posuzování shody;
d) v případě sestav popis tlakových zařízení tvořících sestavu a použitý postup posuzování shody;
e)v příslušných případech identifikační údaje o notifikované osobě (u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo), která provádí dohled;
f) v příslušných případech odkaz na certifikát EU přezkoušení typu, certifikát EU přezkoušení návrhu nebo EU certifikát o shodě;
g)v příslušných případech identifikační údaje o notifikované osobě (u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo), která kontroluje systém zabezpečování jakosti výrobce;
h) v příslušných případech odkaz na použité normy podle § 2 odst. 4;
i)v příslušných případech odkaz na jiné normy a technické specifikace (§ 2 písm. f) bod 1. zákona), které byly použity;
j) v příslušných případech odkaz na další použité nařízení vlády;
k) údaje o osobě oprávněné podepsat právně závazné prohlášení za výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.
 
 
Pro návrh a realizaci potrubí v závislosti na zařazení do příslušné kategorie platí tato uvedená tabulka:
 

urcenigrafu-a-kategorie.jpg

 

Tabulka se může zvětšit zde

Další informace lze nalést na:
                    http://www.tlak.kvalitne.cz/uvod/uvod.htm
 
Určení kategorií potrubí je možné podle prográmku, viz kapitola "Ke stažení" na těchto našich stránkách.
 

Náhledy fotografií ze složky PED kategorizace