Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nedestruktivní zkoušení

5. 9. 2013

 

1. Seznam NDT (Non-destructive testing) metod
 
          Nedestruktivní zkoušení (NDT) je takové zkoušení tlakového zařízení, při kterém nedochází k porušení (destrukci) zařízení, ani když je výsledek zkoušení negativní. Mezi nedestruktivní zkoušení nepatří tedy tlaková zkouška.
Mezi nedestruktivní zkoušení patří:
MT – Zkoušení magnetické
PT – Zkoušení kapilární
RT – Zkoušení radiografické
UT – Zkoušení ultrazvukem
VT – Zkoušení vizuální
LT – Zkoušení netěsnosti
ET – Zkoušení vířivými proudy
AT – Zkoušení akustickou emisí
 
 
2. Stručná charakteristika jednotlivých metod

MT - magnetická metoda prášková: Patří mezi metody povrchové, vhodné pro zjišťování povrchových nebo těsně pod povrchem ležících vad. Zkoušený materiál musí být feromagnetický. Materiál se zmagnetuje a povrch předmětu se poleje detekčním prostředkem, který způsobí zviditelnění vad na povrchu zkoušeného předmětu.

PT - penetrační (kapilární) metoda: Kapilární kontrola patří mezi metody povrchové, vhodné pro zjišťování vad souvisejících s povrchem zkoušeného předmětu. Zkoušený materiál může být feromagnetický i neferomagnetický, ale nesmí být porézní. Ke zkoušce se využívá penetračních vlastností kapalin. Vytvořené indikace se vyhodnocují zrakem.

RT - metoda prozařováním: Patří mezi metody objemové, to znamená, že zjišťuje vady v celém objemu zkoušeného materiálu. Objemové vady svarů (bubliny, plynové dutiny, vměsky) jsou touto metodou dobře zjistitelné. Vady plošné (trhliny, studené spoje) jsou zjistitelné v omezené míře, záleží na jejich velikosti a orientaci vzhledem k ose svazku záření.

UT - zkoušení ultrazvukem: Ultrazvuková kontrola patří také mezi metody objemové, to znamená, že zjišťuje vady v celém objemu zkoušeného materiálu. Do materiálu se zavádí zvukové vlnění o vysoké frekvenci (ultrazvuk), které má tu vlastnost, že se na rozhraní dvou prostředí (materiál - vada) odráží. Ke zkoušení se nejčastěji používá impulsní odrazová metoda.

VT - vizuální metoda: Vizuální kontrolou se zjišťují výhradně povrchové vady zkoušeného předmětu. Povrch se kontroluje zrakem, případně za použití optických pomůcek (lupa, endoskop, televizní řetězec apod.).

LT - metoda - Prostřednictvím metody zkoušení těsností se zjišťuje těsnost svarových spojů nádrží, zásobníků, van, potrubí apod. Jedná zkoušky těsnosti vakuovou komůrkou, kontroly těsnosti svarových spojů kapilární zkouškou průsakovou, kontroly těsnosti svarových spojů metodou zkušebního plynu.

ET - metoda – Metoda vířivých proudů se řadí mezi metody povrchové apoužívá se nejčastěji pro zkoušení elektricky vodivých materiálů, hutních polotovarů, při provozních kontrolách trubkových tepelných výměníků.

AT - metoda – Pojem akustická emise se označuje fyzikální jev, při němž pozorujeme akustické signály vysílané mechanicky nebo tepelně namáhaným tělesem, a zároveň diagnostickou metodu založenou na tomto jevu.
            Akustická emise patří k pasívním inkoherentním metodám, využívá postupných vlnových pulsů. Signály akustické emise doprovázejí dynamické procesy v materiálu, projevují se jako postupné elastické vlnění. Zdrojem těchto vlnových balíků jsou náhlá uvolnění energie v materiálu. Tento proces provází deformační, lomové, resp. fázové přeměny v materiálu. 
Metoda akustické emise se dnes běžně používá  pro určení vzniku a rozšiřování prasklin, změnu poddajnosti, k odhalování tvorby plastické zóny před prasknutím, vzniku únavy, koroze, tečení, rázového lomu apod.

Dále také:

Svoboda Václav: Využití akustické emise při zkouškách TZ, http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=2&i=1821&h=133