Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technická zpráva potrubí PED - vzor

30. 5. 2019

Technická zpráva potrubí - vzor

Nehodící se škrtněte, další nutné údaje a podrobnosti doplňte

1.Úvod, základní údaje

Projekt řeší ............................................................. Provozovatel zajistí uvedení minimálně kapitol........ v provozním řádu zařízení, který vypracovává provozovatel.

 

2.Podklady

Požadavky investora.

Technologické schéma.

..................................

................................

 

3.Vysvětlení v textu použitých zkratek a názvů

PED                     Pressure Equipment Directive je směrnice EU  stanovující technické požadavky na tlaková zařízení a sestavy s pracovním tlakem větším než 0,5 bar g. Směrnice PED je označena číslem 97/23/EC a je identická s nařízením vlády č.26/2003Sb.

Harmonizovaná technická norma   je technická norma, pokud je určena pro splnění technických požadavků na výrobky vyplývajících z technického předpisu (tj. směrnice EU nebo nařízení vlády ČR) a obsahuje podrobné technické detaily, jimiž jsou tyto požadavky upřesňovány.

NO                      je notifikovaná osoba (notified body), tj. osoba oprávněná některým členským státem EU k posuzování shody v těch případech, kdy je technickým předpisem předepsána účast osoby nezávislé na výrobci

Nebezpečí            zdroj potenciálního poškození nebo situace s potenciální možností poškození nebo újmy

Riziko                  kombinace četnosti a pravděpodobnosti výskytu specifikované nebezpečné události a jejich následků

Analýza rizik       systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika

Zbytkové riziko   je riziko, které zůstává neošetřeno v projektu nebo v jeho částech. Jeho definování je výsledkem analýzy rizik (po odstranění většiny rizik řešením v projektu). Bývá předáno provozovateli, který učiní patřičná opatření k jeho odstranění při provozu

Bezpečné technické řešení       je takové řešení, které za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití        nepředstavuje po dobu stanovené nebo obvyklé použitelnosti žádné nebezpečí nebo jehož užití představuje vzhledem  k bezpečnosti a zdraví osob pouze minimální nebezpečí při správném užívání výrobku.

Potrubí                 jsou potrubní části určené k přepravě tekutin, pokud jsou navzájem spojeny tak, že tvoří jeden tlakový systém. Potrubí zahrnuje trubky nebo soustavu trub či trubek, tvarovky, dilatační spoje, hadice nebo popřípadě jiné části vystavené tlaku, za potrubí se považují také trubkové výměníky tepla skládající se z trubek a určené k chlazení nebo ohřívání vzduchu

Potrubní třída      je souhrn všech částí potrubí, používaných pro přepravu daného druhu      tekutiny (nebo dané skupiny tekutin) s danými vlastnostmi

NDT                    Nedestruktivní zkoušení

PWHT                 Tepelné zpracování potrubí po svařování

 

 

4.Důležité související normy

 

Průmyslová potrubí kovová

 

NV č. 26/2003 Sb., Směrnice PED, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 97/23/EC Pressure Equipment Directive (PED)

 

 

Průmyslová potrubí plastová a laminátová

 

 

Pro naftový a plynárenský průmysl dále platí:

 

 

Parovody (nejde-li o dálkovody)

 

 

5.Instalovaná technologická zařízení a příslušenství

 

 

6.Seznam použitých médií

Veškerá kapalná či plynná média vstupující do výrobního procesu, účastnící se výrobního procesu a z výrobního procesu vystupující jsou dopravována pomocí potrubních rozvodů. Potrubí je navrženo tak, aby umožnilo dopravu látek do určených míst v dostatečném množství při malých tlakových ztrátách.

Seznam použitých médií a jejích vlastností je uveden ve Fluid listu č. dokumentu:..........

 

 

7.Seznam potrubních tříd a použití jednotlivých médií v potrubních třídách

Materiál potrubí je volen dle parametrů protékajících látek s ohledem na jejich korozní agresivitu, tlakové či teplotní poměry. Vyskytují se zde potrubní rozvody z trubek z materiálu............................................................................................................................... Veškeré potrubní prvky včetně armatur budou materiálově odpovídat požadavkům jednotlivých potrubních tříd. Potrubní třídy byly navrženy na životnost potrubí................let

Potrubní třídy viz. příloha ...................

 

8.Potrubní trasy -popis

8.1.Potrubní rozvody - obecné podmínky a požadavky

Potrubní rozvody budou provedeny dle  technologických potrubních schémat PID. Potrubní trasy budou vedeny tak, aby nepřekážely přístupu obsluhy k technologickému zařízení, potrubní rozvody budou co nejkratší a veškeré armatury a měřící přístroje budou umístěny tak aby byly lehce dostupné pro obsluhu. Potrubí budou uložena na potrubních mostech a konzolách, aby nedošlo k nadměrným průhybům potrubí, aby se nevytvářely tzv. „potrubní pytle“. Potrubí bude vyspádováno tak, aby byla možnost potrubní rozvody zcela vypustit.

8.1.1.Plastová potrubí

Plastová potrubí budou v převážné míře vedena ve „žlábcích“ tvořených pomocnými ocelovými profily.Pod šrouby plastových přírub použít ploché podložky, nikoliv vějířové.

Veškeré armatury a měřící přístroje budou umístěny tak aby byly lehce ovladatelné a dostupné.

Veškeré potrubní propojení musí být při realizaci překontrolovány z hlediska bezpečnosti, kompenzací, spádů a vypouštění.

Elektrostatický náboj uvnitř i vně potrubí. Elektrostatické nabíjení potrubí musí být řešeno u dopravovaných látek v plastovém potrubí, jejichž specifický odpor je větší než 106 Ohmů (nevodivé dopravované látky). Je třeba postupovat v souladu s ČSN 332030

 

8.2.Přípojky energií

  • stlačený vzduch 6 barg,

  • pára 3 barg,

  • rozvod chladu,

-     procesní voda

 

8.3.Opatření proti potenc. účinkům statické elektřiny

Tato kapitola popisuje konkrétní technická opatření zapracovaná do tohoto realizačního projektu (04931) z důvodů vyloučení nebezpečí iniciace a úrazu elektrickým proudem v důsledku statické elektřiny. Jedná se o opatření požadovaná normou ČSN 332030: listopad 2004.

 

Opatření/podmínky platné pro všechny druhy zařízení:

a)

Všechny kapaliny mají vodivost mnohem větší než 50 pS/m - pracovní látky jsou vodivé

(splněn požadavek odstavce 5.4.4.2.1 ze Všeobecných ochranných opatření).

b)

V projektu uvažované kapaliny mají vysokou vodivost (tj. více než 103 pS/m požadované dle ČSN 332030, kap. 5.1).

c)

Opatření proti statické elektřině bude provedeno v místech, kde v protokolu o prostředí je stanovena zóna nebezpečí výbuchu. (Výjimku mohou tvořit dlouhá nepřerušovaná vedení - např. venkovní mosty).

 

 

 

8.4.Související dokumentace

Potrubní rozvody budou provedeny dle  technologických potrubních schémat PID.

 

 

9.Systém značení

9.1.Značení v dokumentaci

9.1.1.Příklad značení potrubní větve

 

9.1.2.Zkratky použitých médií

 

9.1.3.Značení izolace a otopů

Izolace-Soupis izolací  viz. příloha TZ č. .................

První příruba na aparátech bude opatřena snímatelnou izolací.

 

9.1.4.Značení armatur:

 

9.1.5.Hrdla aparátů na izometriích

 

9.1.6.Napojovací body

Přípojky energií jsou přivedeny na .....................

9.2.Fyzické označení potrubí podle protékajícího média

Potrubí budou označena štítky ze samolepící fólie a budou umístěny na začátek a konec potrubní větve.Velikost štítku a nápis je uveden v tabulce:

 

          Potrubní štítky jsou uvedeny ve specifikaci materiálu jednotlivých potrubních větví  konečný počet a umístění bude upřesněno na montáži. Barevné značení provozních tekutin ČSN130072. Na potrubí malých průměrů bude štítek nalepení na AL-plechu připevněn vázacím drátem nebo plastovou zadrhávací páskou. Z praktického hlediska doporučujeme objednat štítky v provedení „c“ oboustranné a směr toku upravit při montáži odstřižením příslušné špice.

 

 

10.Kategorizace potrubí dle PED, provedení montáže a zkoušek

10.1.Kategorizace potrubí dle PED a potřebné certifikace

Shrnutí –  v případě, že potrubí se řídí směrnicí PED (čili tato kapitola neplatí pro dálkovody)

Zatřídění dle PED je uvedeno v line listu č........................

Kategorie III se vyskytla v projektu u        potrubních větví.

Kategorie II se vyskytla v projektu u        potrubních větví.

Kategorie I se vyskytla v projektu u        potrubních větví.

Kategorie 0 se vyskytla v projektu u zbývajících potrubních větví, které zároveň mají nejvyšší dovolený tlak větší než 0,5 bar g.

Bez kategorie (tj. nespadají pod PED) jsou potrubní větve, které mají nejvyšší dovolený tlak menší než 0,5 bar g.

Pro kategorii III, II je nutné provést certifikaci notifikovanou osobou dle Zákona 22/1996. Na základě uvedeného vystaví montážní firma EU Prohlášení o shodě.

Pro kategorii I se vystavuje montážní organizace EU Prohlášení o shodě pouze na základě vlastních zkoušek.

V seznamu potrubních větví je též uvedeno, pro které větve byl vypracován pevnostní výpočet

Kategorizace a certifikace potrubí se provádí podle ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí Část 7: Návod na používání postupů posouzení shody

Za provedení certifikace potrubí a vypracování EU Prohlášení o shodě je zodpovědný výrobce, tj. montážní organizace.

 

10.2.Provedení montáže

Montáž potrubí bude provedena v souladu s ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí Část 4: Výroba a montáž plynová potrubí navíc v souladu s ČSN EN 15001-1 (386420) Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení podle zpracované dokumentace.

Použití svařovaných trubek se švem. Při svařování dvou trubek se švem k sobě může nastat vznik křížového svaru mezi podélným švem trubek a obvodovým svarem, který trubky spojuje. K tomuto nesmí dojít, toto je zakázaný stav. Montážní organizace musí zajistit, aby takovýto stav nenastal například pootočením trubky podél podélné osy.

 

Před zahájením montáže technologického potrubí je třeba zajistit:

Stavební připravenost jednotlivých SO

Montáž  potrubních mostů OK pro uložení potrubí 

Za provedení montáže podle předané dokumentace je zodpovědná montážní organizace.

10.2.1.Tepelné zpracování potrubí po svařování – PWHT

V normě ČSN EN 13480-4 Kovová průmyslová potrubí Část 4: Výroba a montáž jsou uvedeny též požadavky na tepelnou úpravu po svařování. Volba této úpravy je závislá na pevnosti použitého materiálu a na tloušťce stěny potrubí. Specifikace PWHT je v dokumentu:...

10.2.2.Lešení

Pro montáž potrubí bude použito pohledové (hlaví trasy) nebo prostorové (kolem aparátů) lešení. Specifikace lešení  je v příloze specifikace ..................

10.2.3.Nátěry potrubí

Nátěrové systémy a specifikace nátěrů  viz. příloha TZ č. .....................

Nátěry armatur a pomocných OK budou dle této specifikace.................

10.2.4.Uložení potrubí 

Drobné OK a podpěry pro uložení potrubí budou vyráběny na stavbě. Jedná se především o doprovodné ocelové profily pro uložení plastových potrubí menších průměrů.

Ocelové konstrukce pro hlavní potrubní trasy viz.................

Standardní typová uložení jsou součástí specifikací jednotlivých větví, materiál pro pomocné drobné OK (podpěry, konzoly) je specifikován zvlášť v.č.999.

Plastové potrubí bude v převážné míře vedeno ve „žlábcích“ tvořených pomocnými ocelovými profily viz..........................

10.2.5.Požadavky na ostatní profese

·Profese elektro

Uzemnění  potrubí před vstupem do objektu. Potrubí z el. vodivého polypropylénu bude po max.  10m a před a za přírubovým spojem včetně armatur opatřeno měděnou zemnící objímkou a uzemněno k OK viz. detail na v.č..................Zemnící síť je dodávkou elektro včetně spojovacího materiálu. Viz kapitola „Opatření proti potenciálním účinkům statické elektřiny“

·Profese stavební

Výroba a instalace pomocných OK případně obslužných plošin při montáži potrubí.

Kotvení jednotlivých zařízení dle montážních pokynů dodavatele.

Požadavky větších montážních otvorů byly předány stavebnímu dodavateli.

Prostupy otvorů potrubí do DN150 budou doměřeny a provedeny na stavbě při montáži potrubí.Utěsnění prostupů bude dodávkou stavby. Svislé prostupy potrubí  utěsnit min. vlnou popř. montážní pěnou a proti zatékání ochránit klempířským límcem utěsněným silikonem.

Počet prostupů viz. příloha specifikace potrubí.

 

10.3.Provedení zkoušek

Na smontovaném potrubí budou provedeny zkoušky dle ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí. Část 5: Kontrola a zkoušení. Plynová potrubí navíc v souladu s ustanoveními ČSN EN 15001-1 (386420) Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení. Smontované potrubí bude vyčištěno a propláchnuto. O kontrolách a zkouškách potrubí musí být proveden záznam a jednotlivé údaje musí být potvrzeny v certifikátu o zkoušce .

Za provedení zkoušek je zodpovědná montážní organizace.

10.3.1.Tlaková zkouška

Zkušební médium a zkušební tlak jsou uvedeny v seznamu větví (line listu) č. dok............. Před zahájením zkoušek budou demontovány součásti , které by mohly být během zkoušek poškozeny. Jsou to tyto součásti .......................................... Tlaková zkouška se provede podle norem uvedených v úvodu této kapitoly.

10.3.2.NDT zkoušky

Požadavky na provedení NTD (rentgeny) jsou uvedeny v line listu, dokument č.:...................

NDT se provede podle norem uvedených v úvodu této kapitoly.

 

11.Seznam zbytkových rizik a pokyny pro provoz

Provoz potrubí musí být v souladu s ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy.

 

11.1.Kontroly a revize potrubí

            Podle zákona 174/1968 Sb. podléhají dozoru při provozu vyhrazená technická zařízení, což jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku.

Potrubí se týká:

  • tlaková - vyhláška 18/1979 Sb.

  • plynová - vyhláška 21/1979 Sb.

Systém provozování technických zařízení je tvořen vyhláškami a technickými normami (neharmonizovanými) a je zajišťován revizními techniky. Revizními techniky výše uvedených oborů jsou zajišťovány výchozí revize, které jsou nezbytné pro uvedení zařízení do provozu Revizní technik nemůže zakázat uvedení výrobku na trh, ani jeho instalaci, jestliže jsou splněny požadavky směrnice PED. Revizní technik je důležitý pro technickou kontrolu během provozu zařízení, kdy kontroluje nepřekročení hodnot jednotlivých zbytkových rizik, která jsou:

 

11.2.Jednotlivá zbytková rizika

11.2.1.Překročení korozního přídavku

Korozní přídavek je definován v jednotlivých potrubních třídách obsahující potrubí z uhlíkové oceli. Korozní přídavek je definován v závislosti na korozní agresivitě média a na plánované životnosti potrubí. Nepřekročení korozního přídavku musí být pravidelně kontrolováno, např. vhodným ultrazvukovým tloušťkoměrem. Musí být kontrolováno dle úvodní podkapitoly 11.1.

11.2.2.Překročení erozního přídavku

Erozní přídavek je definován v jednotlivých potrubních třídách. Erozní přídavek je definován v závislosti na erozním opotřebení potubí drobnými pevnými částečkami a na plánované životnosti potrubí. Nepřekročení erozního přídavku musí být pravidelně kontrolováno, např. vhodným ultazvukovým tloušťkoměrem. Musí být kontrolováno dle úvodní podkapitoly 11.1.

11.2.3.Překročení creepové deformace

V případě max. dovolené teploty větším než 400 st. C je ve výpočtu zohledněn creep materiálu. V takovémto případě při revizích je nutno proměřit trvalou deformaci potrubí (tj. deformace, která zbyde bez tlakového a teplotního zatížení potrubí. Tato deformace nesmí překročit 1% původního rozměru.

11.2.4.Nebezpečí únavového lomu

Životnost ocelového potrubí z hlediska únavové únosnosti je 500 cyklů. (není-li ve výpočtu povoleno více). Jeden cyklus znamená náběh zařízení do provozu, jeho provoz a ukončení provozu. Revizní technik a pracovníci provozu kontrolují, zda tato hodnota není překročena.

Dále se musí neprodleně odstranit vibrace potrubí, které během provozu vzniknou. Z tohoto důvodu revizní technik kontroluje vizuální kontrolou sváry na potrubí zejména u pevných bodů a svar přivaření hrdla k aparátu.

11.2.5.Nebezpečí nefunkčnosti pojišťovacích ventilů

            V případě, že je na potrubí instalován pojišťovací ventil, musí se pravidelně vyzkoušet, zda je funkční. Provádí se v termínech a podle instrukcí výrobce pojišťovacího ventilu, eventuelně revizního technika, viz úvodní podkapitola 11.1.

 

 

12.Přílohy TZ

12.1.Přílohy text:

Seznam potrubních větví-Line list

Specifikace potrubí

Potrubní třídy

12.2.Schemata: 

Technologické schéma

12.3.Výkresy: