Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi. Diskuse.

 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Výpočet Y-kusu

Marek,22. 3. 2024 10:16

Lze provést výpočet Y-kusu v MKP dle normy ČSN EN 13480-3, čl. 8.6 a přílohy zatížení Y-kusu. Zatížení je zadáno vnitřním tlakem. Dále je známo: teplota, materiál a výrobní výkres.

Re: Výpočet Y-kusu

Ing.Pekař,22. 3. 2024 12:18

Výpočet tvarovky dle ČSN EN 13480-3 kapitola 8.6 (potažmo kapitola 8.6.1) je návrhový výpočet Y-tvarovky na odolnost vůči tlaku, není to výpočet, při kterém by se využívala MKP. V uvedené kapitole 8.6 se počítá bezpečnost proti plastickému zhroucení při využití vyztužovací rovnice. Jde totiž o výpočet oblastí, kde jsou porušeny podmínky pro platnost membránového stavu napjatosti. Tento výpočet doporučuji provádět pro etapu návrhu, kdy se dává dohromady potrubní třída. Dále jde opravdu využít některý program pracující metodou MKP (metoda konečných prvků) v tomto případě, ale se nejedná o výpočet podle kapitoly 8.6. ČSN EN 13480-3, jak je napsáno v otázce. V tomto případě by bylo též vhodné započítat ještě zatížení od sil a momentů, které jako známé zatížení v dotazu neuvádíte, a které způsobují napojená potrubí na všech třech koncích tvarovky. Dále je v tomto případě nutné provést vyhodnocení napětí podle uvedené ČSN EN 13480-3, jestliže použitý program toto hodnocení napětí podle této normy neprovádí.

Kniha

Jiří,9. 11. 2023 12:24

Na kdy je v plánu ,že vyjde kniha "Jak na potrubí za provozu

Re: Kniha

Ing.Pekař,2. 12. 2023 16:31

Její pokřtění je naplánováno na konferenci Potrubí 2024. https://www.technicka-zarizeni.cz/program-potrubi-2024/

ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,14. 10. 2021 12:49

Dovolte dotaz týkající se výše uvedené normy. Jak se na ni jako odborníci díváte? Provádíte kontroly potrubí a školení obsluh potrubí v souladu se zněním této normy? Setkávám se s tím, že někde jej chtějí, někde ne, někde jen na teplovody/horkovody... Je to také zmatené a norma má navíc nejlepší léta za sebou...

Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,14. 10. 2021 13:38

1.Ve všeobecnosti platí, že normy nejsou závazné. Závazné se stávají, jestliže jsou v součinnosti s nějakým zákonem, nařízením vlády či vyhláškou. Evropské normy (nožná tak budou označeny i nové české) mají mají Přílohu ZA, kde je to uvedeno. Vámi uvedená norma tak závazná pravděpodobně není.
2. Staré vyhlášky se netýkají potrubí a i nové připravované NV se s velkou pravděpodobností potrubí nebudou týkat. V některých případech je to divné, například při instalaci pojišťovacího ventilu na potrubí.
3.Někdo tedy musí riziková potrubí kontrolovat a dozorovat. Jsou to inspektoři a technici mající na starost všeobecnou bezpečnost práce. To oni mají zpracovávat analýzu rizik pro celou provozní jednotku. A dělají-li to poctivě, musí jim tam vyskočit potrubí jako nekontrolované tlakové zařízení a neví co s tím. Hledají tedy v normách a objeví tuto vámi uvedenou archaickou normu, která nebyla zrušena, protože asi v některých odstavcích nemá náhradu. A proto vás požádali o kontrolu a je dobře, že jste na tento problém upozornil.

Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,14. 10. 2021 13:59

Děkuji za obsáhlou reakci. Teď je ale otázkou, jak se k tomu stavět. Zatím se s touto "problematikou" setkávám jen u některých provozovatelů, kteří mají např. ve výměníkové stanici horkovodní přívod z městské teplárny. A právě pracovník BOZP trvá na tom, že musí být provedena každý půlrok kontrola potrubí, že je vše OK a navíc musí být každé 2 roky proškolena obsluha ze znalostí této normy. A z toho jsem zmaten, vesměs to přetrvává tam, kde se tyto prohlídky "historicky" dělají, jinde (jiní pracovníci BOZP) na tom netrvají. Pokud bych šel do důsledku a prováděl kontrolu potrubí v souladu s touto normou, tak se vlastně musí kontrolovat absolutně vše (bez ohledu na tlak, teplotu, DN...).

Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,14. 10. 2021 14:50

Záleží na vás. U starších potrubí je největší nebezpečí překročení korozního přídavku a jestliže potrubí začne kmitat.

Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,14. 10. 2021 16:54

Mně spíš jde o to, jestli jsou aktuálně tyto prohlídky povinné. Říkám si, že kdyby ano, tak to asi bude víc řešeno a min. mezi odbornou veřejností by to bylo nějak "v povědomí". Nicméně podle toho co píšete to je spíš o "aktivitě" daného subjektu. Jelikož je to jen v normě, která není jako NV či vyhláška závazná (povinnost ji dodržovat), tak zde asi ani nehrozí žádný postih, pokud není prohlídka provedena. Navíc, jak jsem uvedl, norma je taková zvláštní a trochu za zenitem, už úměrně tomu, že při jejím dodržení by se muselo skutečně kontrolovat každé (i sebe nejpodstatnější) potrubí.

Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,15. 10. 2021 10:19

Říkám si, jestli teda "neoperovat" s tím, že prohlídka je uvedena jen v normě, takže povinná není. Trochu v tom ale nehraje p. Matěják (předseda ATZ), který se odkazuje na povinnost prohlídek dle Vyhlášky 378. Zde se ale hovoří o 12ti měsíčním intervalu prohlídek a hlavně v této vyhlášce není striktně potrubí uvedeno.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,15. 10. 2021 11:04

Jestli jsem vyhlášku dobře četl, není tam ani, že to má dělat revizní technik tlakových zařízení, i když k tomu má profesně nejblíže. Jak jsem již psal spadlo to na BOZP, kteří se s tím vypořádávají různě. A ani nové NV nemá v plánu tuto nelogičnost vyřešit.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL ,15. 10. 2021 13:00

Takže to evidentně může dělat skoro kdokoliv. Teď je ale otázkou, jestli dle ČSN, tj. každý půlrok (+ osvědčení obsluh) nebo jednou za rok dle Vyhlášky 378.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzL,16. 10. 2021 7:07

A Váš názor na tuto problematiku? Je tedy nějaká "oficiální povinnost" dělat prohlídky potrubí a pokud ano, tak kterých potrubích a na základě čeho? Nebo se skutečně jedná jen o zodpovědnou aktivitu některých BOZP? Vy osobně takové konbtroly děláte?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,16. 10. 2021 8:47

Napsal jsem vám, co o problematice vím, ale rozhodnutí musí dělat každý sám za sebe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

PKzz,16. 10. 2021 8:58

OK, evidentně tedy v tomto směru máme zase trochu zmatek, který je způsoben nejednoznačnými právními předpisy. Je tedy skutečně na zvážení každého jednoho, jak se k tomu staví, pak je asi otázkou na "koho" narazí daná organizace při kontrole, jak si tento "někdo" předpisy také vykládá... Za Váš názor děkuji, i když se to úplně nezdá, byl pro mě přínosný.

Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Jan Šudák,15. 5. 2023 9:05

Zdravím, jde hlavně o oblast BOZP, kdy
Provozovatel má povinnost mít zpracovány protokoly o určení vnějších vlivů dle příslušných normativních předpisů. Provozovatel musí zajistit aktuálnost zpracovaných protokolů (aktualizace při změně
technologie, změně vstupních surovin, atd.). Provozovatel musí zajistit shodu mezi závěry jednotlivých zpracovaných bezpečnostních dokumentací.

Základ řešení prevence rizik je definován již v zákoně č. 262/2006 Sb. – Zákoníku práce. Dle § 102 je
zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je
nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.
Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich
odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména
stav technické prevence a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržet metody a způsob
zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle zvláštního právního předpisu. Nelze-li rizika odstranit, je
zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.

Pokud nechcete dodržet normy, tak musíte mít tyto činnosti zabezpečené řešením vyšší kvality než je uvedeno v normě, a mít tuto vyšší úroveň vašeho řešení doloženou (znalecké posudky,...). Nejefektivnějším řešení je legislativu dodržovat.

Toliko ve stručnosti na vysvětlenou.

Re: Re: Re: Re: ČSN 13 0108 - Provoz a údržba potrubí

Ing.Pekař,27. 9. 2023 8:18

V podobném duchu bude připravovaná kniha "Jak na potrubí v provozu?". Obsah knihy je již uveřejněn nakladatelem na stránce https://www.technicka-zarizeni.cz/jak-na-potrubi-za-provozu/

určení dovolených napětí

Marek,28. 6. 2023 8:11

Chtěl bych se zeptat, kde se dají sehnat údaje „Dovolená napění“ fc a fh pro jednotlivé teploty pro jiné materiály než jsou uvedeny? Děkuji

Re: určení dovolených napětí

Ing.Pekař,28. 6. 2023 8:18

fc a fh se vypočítávají ze v vzorců v normě, podle výpočet provádíte, u nás jsou uvedeny v ČSN EN 13 480-3. Tyto vzorce využívají mez kluzu a pevnost ocele, nebo jiného kovu. Mez kluzu a pevnost je závislá na teplotě, získají se zase z příslušných norem, v našem případě norem použitých trubek. V některých případech, je to ta norma, podle níž se trubka objednává. Jestliže máte na mysli oceli podle starých ČSN, tak tam existuje norma, pro každou ocel jiná, která se jmenuje Materiálový list, zde jsou všechna potřebná data uvedena.
V případě, že se dostanete teplotou do creepové oblasti, tam je postup jiný.
U plastů, přirozeně křehkých materiálů a laminátů je postup jiný.
Napište, o který materiál vám jde, třeba ho mám už zpracovaný ve své databázi.

stránky

jiří,23. 2. 2023 9:52

Hledám na vašich stránkách například sedlovani nebo ofsety kolen. S koleno a t kusy. Tak to tam nenajdu. Mohl by jste mi prosím pomoct ?