Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závěrečná zpráva výpočtu potrubí - vzor

3. 3. 2015

Závěrečná zpráva výpočtu potrubí

 

1. Účel zpracování výpočtové dokumentace

    Účelem zpracování této průkazné dokumentace je ověření pevnosti a bezpečnosti potrubí, prokázání funkčnosti zařízení jako celku za působení všech provozních režimů, dále pak.

    Hlavním důvodem výpočtu je................

    Dalším důvodem, tohoto výpočtu je komplexní pevnostní výpočet potrubí a navržení a kontrola uložení a posouzení účinků na navazující zařízení.

    V rámci výpočtu jsou zkontrolovány:

    - Pevnost potrubí

    - Průhyby a posuvy způsobené zatížením včetně tepelné dilatace

    - Zatížení podpěr

    - Další.............

    Dále tento výpočet bude sloužit i jako součást dokumentace potřebné k vydání certifikátu od notifikované osoby pro potrubí dle PED.

 

2. Seznam podkladů užitých ve výpočtu

- Izometrické výkresy č.:

- Potrubní třída č:.

- Seznam potrubních větví č:.

- Výkresy navazujících zařízení č.:

- Výkresy schemat č:

 

3. Seznam výpočtů a přiřazených potrubních větví

 

4. Trvalá zatížení a zatížení teplotou

 

4.1.Posunutí hrdel aparátů způsobené teplotou

 

5. Příležitostná zatížení

5.1.Zatížení větrem

 -  Použitá norma: ČSN EN 1991-1-4 + Národní příloha NA pro ČR

Místo stavby: ….. – větrná oblast ……: Rychlost větru vb,0=……. m/s 

- Součinitelé pro určení základní rychlosti větru:……

- Součinitelé pro určení střední rychlosti větru:…….

- Součinitelé pro výpočet maximálního  dynamického tlaku:……. 

- Součinitelé pro výpočet tlaku větru na konstrukci:……..

 

5.2.Zatížení sněhem

 

5.3.Seizmická zatížení

Atd. atd.

 

6.Použitý počítačový program

Výpočty potrubí byly provedeny programem ….., verze….., firmy…..

 

6.1.Symboly podpěr používané programem,  například

Pevný bod (kotvení)  

Tuhá kluzná podpěra,Tuhá kluzná podpěra s vedením do strany,

Vedení potrubí, Pružná podpěra

Závěs, Pružný závěs atd.

 

6.2.Vysvětlení zkratek zatížení používaných programem, například

SUS – kombinace zatížení trvalá               OPE – kombinace zatížení provozní

EXP – zatížení tepelnou roztažností          OCC – příležitostná zatížení (vítr, sníh, zemětřesení)

HGR – kombinace zatížení pro výpočet pružných závěsů 

W – stálá hmotnost (hmotnost potrubí, tekutiny a izolace)

T – teplota                                              P – vnitřní tlak

D – posuvy                                              H – zatížení způsobené pružnými závěsy

WIN1,2,3,4 – zatížení větrem pro směry +X, -X, +Z, -Z

 

7. Použité kódy a technické normy

Výpočet byl zpracován podle norem: 

 - ČSN EN 13480-3 Kovová průmyslová potrubí, Část 3 Konstrukce a výpočet.

 - ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem,+Národní příloha NA pro ČR: Národně stanovené parametry a doplňující informace.          + další použité normy

 

8. Shrnutí výsledků

8.1. Posouzení namáhání v potrubí

   Vypočtené napětí v jednotlivých výpočtech je uvedeno vždy v kapitole ….. Celkově možno konstatovat, že není dovolené napětí překročeno.

 

8.2. Průhyby a posuvy

    Vypočtené průhyby a posuvy v jednotlivých výpočtech je uvedeno vždy v kapitole …… Celkově možno konstatovat, že v případě nutnosti zachování určitého průhybu z hlediska možnosti vypoustění či odvzdušnění, nebyly překročeny hodnoty dané tímto požadavkem. Také nebyly překročeny posuvy, které by znamenaly kolizi s jiným potrubím či stěnou. Také nebyl překročen mezní úhel vychýlení závěsů, což je 4°.

 

8.3. Zatížení podpěr

    Vypočtené zatížení podpěr v jednotlivých výpočtech je uvedeno vždy v kapitole…... Dle těchto sil byly určeny podpěry a podpěrná ocelová konstrukce.

 

8.4. Zatížení hrdel

    Vypočtené zatížení hrdel je v jednotlivých výpočtech je uvedeno vždy v kapitole …….. Je zhodnoceno vždy v každém jednotlivém výpočtu. Všechna počítaná hrdla vyhovují.

 

8.5. Vytypování pružných závěsů a podpěr

 

8.6. Vytypování vlnovcových kompenzátorů

 

9. Zobrazení potrubí

 

10.Počítačový výstup  například

- Input

- Stress Summary

- Displacements

- Restraint Summary