Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Základy mechaniky tekutin pro potrubí

13. 6. 2013

 

 

1. Použité značky a jednotky
 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

F

síla (všeobecně)

2.

m

hmotnost (všeobecně)

3.

v1,v2

rychlost proudění

4.

t

čas

5.

Qm

hmotnostní množství za čas, hmotnostní tok

6.

Qv

objemové množství za čas, objemový tok

7.

H

průtoková hybnost

8.

 S, A

plocha průtokového průřezu potrubí

9.

h

výška sloupce kapaliny

10.

p

tlak vkapalině

11.

pe

vnitřní tlak v místě výtoku

12.

pa

atmosférický tlak

13.

(ró)

hustota kapaliny

14.

 g gravitační zrychlení

15.

 

 

16.

 

 

 

 

 2. O mechanice tekutin 
 

 Zákonitostmi mechaniky tekutin (hydromechanika a aeromechanika) se řídí proudící tekutiny v potrubí. Z těchto zákonitostí se dají odvodit síly, které potrubí zatěžují. Z těcho důvodů se mechanice tekutin věnuje tato kapitola specifikující zatížení od proudění tekutiny na potrubí.

Vedle rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice, lze ještě určit rovnici o změně hybnosti tekutiny, tj. impulsovou větou. Je zde uvedena proto, že sleduje výsledný silový účinek tekutiny na stěnu potrubní komponenty. Tento silový účinek je zatěžovací síla při pevnostním výpočtu potrubí.

Odvození impulsové věty je následující: Změna hybnosti je dána impulsu síly, což je dáno z mechaniky. Pro konstantní sílu F a hmotnost m  se dostane po integraci:

v1.jpg

 Úpravou této rovnice - dělením t - se získá:

v2.jpg

která slouží k výpočtu sil, kterými působí obtékané plochy na proud kapaliny. Součin

 v3.jpg

je průtoková hybnost. Síla F vyvolaná proudící kapalinou je rovna změně průtokové hybnosti:

F=H2-H1

 

 obr4.jpg

 

Obrázek  Znázornění impulzové věty

 

Nyní se vraťme k rovnici kontinuity. Rovnice kontinuity je rovnice, která platí pro ustálené proudění ideální kapaliny v uzavřené trubici a popisuje vztah mezi rychlostí proudění v a obsahem průřezu S v jednom místě trubice:

 

v4.jpg

Z rovnice kontinuity plyne:

v5.jpg

 

neboli poměr rychlostí v1 a v2 proudění ve dvou místech je převrácený k poměru obsahů průřezů S1 a S2 trubice v těchto místech. Čím užší trubice, tím rychlejší proudění.

        Platnost rovnice kontinuity vychází ze zachování stejného objemového průtoku ve všech místech trubice (za podmínky ustáleného proudění ideální kapaliny v uzavřené trubici).

Tyto vztahy lze zobecnit i pro stlačitelné kapaliny. Pro stlačitelné kapaliny se mění hustota a proto se nezachovává objemový tok. Veličina která se zachováva je hmotnostní tok. Rovnici kontinuity lze pak zapsat jako

v6.jpg,

což znamená, že při ustáleném proudění stlačitelné kapaliny je hmotnostní tok kapaliny v libovolném kolmém průřezu proudové trubice konstantní.

            Dále se také vraťme k Bernoulliově rovnici, konkrétně ke vztahu rychlost proudění – tlak. Bernoulliho rovnice je vztah užívaný v mechanice tekutin, který odvodil Daniel Bernoulli a který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. (Energie je v rovnici přepočtena na objemovou jednotku kapaliny.)

 v7.jpg

kde   u   je potenciál vnějšího konzervativního pole mechanické síly (gravitační síly, unášivé setrvačné síly nebo jejich kombinace jako je tíhová síla) v daném bodě.

První člen v Bernoulliho rovnici představuje kinetickou energii, druhý člen představuje tlakovou potenciální energii objemové jednotky kapaliny a třetí člen potenciální energii objemové jednotky kapaliny v silovém poli vnější konzervativní mechanické síly, v němž se kapalina nachází. Součet kinetické energie a potenciální energie (tlakové + vnější) je ve všech místech trubice stejný. Tato rovnice bývá často uváděna ve tvaru, který platí pro tíhové či homogenní gravitační pole:

v8.jpg

           Platí, že pokud na kapalinu v klidu působí tíhová síla, je ve stejné hloubce v každém bodě stejný tlak. Pokud je kapalina v pohybu tak tento vztah neplatí. Slovy můžeme Bernoulliho jev popsat takto: v místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším obsahem průřezu má menší tlak, ale větší rychlost. (Fakt, že při větším průřezu je rychlost kapaliny menší je důsledkem rovnice kontinuity.)

 

 

3. Reakce od proudění tekutiny v redukci

 

Redukce – kuželové potrubí, kde proudění tekutiny je ve směru rozšiřujícího se průřezu – se nazývá difuzor. A jestliže je proudění kapaliny ve směru zužujícího se průřezu, redukce se nazývá konfuzor.

 

  obr5.jpg

Obrázek Proudění v rozšíření

 

obr6.jpg

Obrázek Proudění v redukci

 

Odvození síly: Množství kapaliny je v průřezu S1 a S2 stejné, tj. aplikace rovnice kontinuity. Z toho vyplývá i změna rychlosti. A právě změnou rychlosti je určena síla působící na redukci. Platí toto:

v9.jpg

 Z impulzové věty odvodíme

v10.jpg

        Dále zde působí síla rozdílu tlaků, neboť z Bernoulliovy rovnice platí, že při rychlejší kapalině je menší tlak a naopak. Tento rozdíl tlaků působí na plochu mezikruží tvořenou oběma průměry potrubí. Součet obou těchto sil je vždy konstantní a namáhá potrubí v osovém směru. Výsledná síla tedy nemusí záviset na rychlosti proudění.

4. Reakce od proudění tekutiny v oblouku

             Na obrázku dole je vidět, že celá věta o impulsu síly a změně rychlosti musí být chápána i vektorově. Rozdíl rychlosti po průtoku tekutiny obloukem je rozdíl vektorový, na obrázku je též znázorněn vektorový součet a výslednice síly.
 
 

obr7.jpg

Obrázek  Proudění v oblouku
 
Máme zde vektorový rozdíl rychlostí, po průchodu obloukem se absolutní hodnota rychlosti nemění:
v11.jpg
 
Z impulsové věty odvodíme:
v12.jpg
 
Směr a orientace síly je stejný jako směr a orientace síly delta v.
            Vzájemně navazující oblouky (i když jsou spojené přímou trubkou o určité délce) mají vždy reakce od proudění tekutiny ve složce V1 a V2. V uvedené dvojici oblouků se vždy jedna složka uvedené síly vyruší se stejnou složkou síly v druhém koleně, a je to vždy ta složka, která je v ose přímé trubky. Zbylé nezrušené síly se zruší až započítáme-li reakci v dalším navazujícím koleně. V případě, že trubka ústí do uzavřené nádoby, vyvolá to reakci do uvedené nádoby. Tímto efektem je potrubí přitíženo na tah, nevyvolává reakci navenek.  Tentýž efekt namáhání potrubí však vyvolává tlak, který by vznikl, na základě Bernoulliovy rovnice kdyby se rychlost proudění snížila. Součet obou sil od tlaku a proudění je vždy konstantní a namáhá potrubí v osovém směru. Výsledná síla tedy nemusí záviset na rychlosti proudění​.

5. Sčítání sil od proudění v reálném potrubí

         Sčítáme-li reakce od ustáleného proudění v potrubí v případech předchozích dvou kapitol, zjistíme, že se vždy dvě a dvě ruší. Jako příklad si dáme za sebou dva oblouky a vypočítáme si, jak namáhají potrubí.


bez-nazvu.jpg

Síla Fx namáhá tedy potrubí mezi nimi na tah. Snadno si tedy vypočítáme napětí, které způsobuje ustálené proudění v potrubí. Zjistíme si, že vyjde vzorec o zatížení tlakem pro osové membránové napětí.

Odčítání a vzájemné rušení těchto reakcí se přerušují např. v případech, které jsou uvedeny dále. Tyto případy musíme při výpočtu potrubí zapracovat.

 
6. Reakce od výtoku do volného prostoru a reakce kompenzátoru
 
         Z uvedeného vyplývá, že započítatelná síla je pouze v případě, jde-li o výtok do volného prostoru, pak je možno postupovat stejně jako v následující kapitole. Tuto sílu nezachytává pevnost potrubí a působí na potrubí jako vnější síla. Podobně se tato síla projevuje u vlnovcových kompenzátorů, a to na obou stranách kompenzátoru s opačnou orientací.
 
7. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace 
 
Podroužek L.: Navrhování, stavba a provoz tepelných sítí I. a II. Díl, SNTL Praha, 1956
Leinveber J., Vávra P.: Strojnické tabulky, Albra 2005
Maštovský O.: Hydromechanika, SNTL Praha 1964
Černoch S. a kol.: Strojně technická příručka, SNTL Praha, 1977