Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kurz: Výpočty potrubí, Díl 2. Výpočty dynamické, potrubí uložené v zemi a potrubí z plastu a laminátu

25. 7. 2018

 

Potrubí 2018

atpi.jpg


si Vás dovolují pozvat

na dvoudenní specializovaný kurz

dyn.jpg

26. – 27. 9. 2018

Zámek Poděbrady
Ústav jazykové přípravy Univerzity Karlovy
Jiřího náměstí 1/I, Poděbrady

 

 

Závazná přihláška:

http://www.technicka-zarizeni.cz/odborne-akce/potrubi-2018/pipe_18_form/

 

 

Program kurzu

Časový harmonogram

Středa
26. 9. 2018

09,00 Registrace účastníků

10,00 Zahájení kurzu, I. blok přednášek

12,00 Přestávka na oběd

13,30 II. blok přednášek

18,00 Diskuze

Čtvrtek
27. 9. 2018

09,00 III. blok přednášek

12,00 Oběd

13,30 IV. blok přednášek

16,00 Diskuze, závěr kurzu

 

Program kurzu

Osnovy:

1.      Teoretický základ zopakovaný a doplněný

membránový a momentový stav napjatosti, primární a sekundární napětí, shake-down efekt, základní vztahy pro přímočaré kmitání, přímočaré vlastní kmitání s tlumením a vynucené kmitání, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3

 

2.      Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí

Rozdělení zatížení podle provozních podmínek a podle kritérií dovoleného namáhání a stability. Rozdělení dynamických zatížení. Společné vlastnosti dynamických zatížení. Seznam a uspořádání mezních stavů, mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.

 

3.      Kvazistatická řešení dynamických zatížení

Zatížení způsobená impulzem (rázem), Dynamický součinitel zatížení, základy hydrodynamiky, energie proudění a tlaková energie, odvození Žukovského rovnice, odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, výbuch v blízkosti potrubí, nahodilá dynamická zatížení, zatížení větrem zemětřesení. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech.

 

4.      Modální a harmonická analýza potrubí

Modální analýza soustavy hmotných bodů, výpočet vlastní frekvence a tvaru vlastní frekvence, tlumení kmitání potrubí, tlumení třením v kluzných podpěrách, určení velikosti vlastní frekvence pro přerušení výpočtu, výpočet vzrců pro určení matice tuhosti. Harmonická analýza kmitání hmotného bodu, a soustavy hmotných bodů. Výpočty budící frekvence a budící síly v konkrétních případech, u rotačních strojů, pístového čerpadla či kompresoru, kmitání vyvolané prouděním tekutiny, budící frekvence větru. Uvedení témat v ČSN EN 13 480-3

 

5.      Spektrální analýza.

Spektrální analýza všeobecně, teoretické základy, určení velikosti a počtu modů, při které se výpočet spektrální analýzy přeruší. Metody kombinací nezapočítaných modů. Metody kombinací jiných veličin, spektrální analýza zatížení impulzem, definování impulzu a odezvy na něj.odpouštění bezpečnostní armatury, průtok vícefázové tekutiny, hydraulický ráz, časová posloupnost působení zatížení. Seizmická spektrální analýza, projevy seizmického zatížení, vysvětlení základních pojmů a součinitelů návrhového zatěžovacího spektra, vytvoření seizmických návrhových zatěžovacích spekter, třídy významu potrubí, seizmické oblasti, uvedení témat v ČSN EN 13 480-3 a v Eurokódech

 

6.      Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?

Řešení vibrací mechanickým zabráněním, přeladěním, zatlumením, řešení, když potrubí nevyhoví rázu, uložení potrubí v případě seizmicity, příklady špatného uložení, konstrukční řešení tlumiče kmitů.

 

7.      Vysokocyklová únava pro potrubí

Teorie, pevnostní výpočet, životnostní výpočet

 

8.      Zatížení potrubí jeho uložením v zemi a jeho mezní stavy

Základy mechaniky zemin, zatížení potrubí zásypem, široký a úzký výkop, vodou saturovaná a nesaturovaná zemina, zatížení potrubí pohyby podloží, poddolované podloží, podloží s nedokončeným sesedáním, nepředpokládané přetvoření zeminy, maximální možné deformace potrubí v zemi, výpočet předizolovaného bezkanálového potrubí v zemi, technické normy řešící uložení potrubí v zemi

 

9.      Teoretický základ pro plastová a laminátová potrubí

Molekulární a nemolekulární struktura plastů, termodynamické a mechanické vlastnosti plastů, skořepiny z plastů, viskoelasticita, viskoplasticita, reologické modelování, návrhová analýza kompozitových potrubí, objemový a hmotnostní podíl vláken, určení jednotlivých tlouštěk vinutí a celkové tloušťky stěny, metoda maximálního napětí a maximálních deformací

 

10.   Plastické a laminátové materiály, tvorba potrubní třídy

Rozdělení plastů a jednotlivé druhy plastů, z kterých se vyrábějí potrubí, tvorba potrubní třídy z plastových potrubí,  popis a druhy kompozitů, výhody potrubí z laminátů, vysvětlení názvosloví a zkratek, kompozit UP/jednosměrná skleněná výztuž, UP/tkaná skleněná výztuž, kompozity dle normy, tvorba potrubní třídy z laminátových potrubí, technické normy pro plastová a laminátová potrubí

 

11.   Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů a laminátů

Klasická kompenzace a uložení, uložení plastových potrubí do korýtek a kompenzace při tomto uložení, uložení a tepelná kompenzace při „pevné montáži“ plastových potrubí, vlnovcové kompenzátory použitelné pro takovouto kompenzaci.

 

12.   Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů u potrubí z viskoelastických materiálů

Popis mechanismu porušení plastů, možnost aplikace hypotéz pro plastová potrubí, překročení krátkodobé dovolené pevnosti, překročení dovolené pevnosti v závislé na čase. Související technické normy.

 

13.   Vyhodnocování napětí a ostatních mezních stavů u potrubí z kompozitních materiálů.

Porušení vláken, poružení mezi vlákny, podmínky pevnosti laminátů (Puckova hypotéza), klasická laminátová teorie, metoda maximálního napětí a určování koeficientu bezpečnosti, metoda maximálních deformací. Související technické normy.