Jdi na obsah Jdi na menu
 


1. Laminární proudění a Reynoldsovo číslo

5. 2. 2015

1.    Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

l [m]

vyšetřovaná délka trubky

2.

Δpz [Pa]

tlaková ztráta na vyšetřované délce trubky

3.

η [Pa·s]

dynamická viskozita média (tekutiny)

4.

w‾ [m·s-1]

průměrná rychlost média (tekutiny) v potrubí

5.

w [m·s-1]

rychlost média (tekutiny) v potrubí

6.

y [m]

souřadnice kolmá na směr proudění

7.

τ [Pa]

tečné napětí mezi proudovými vlákny

8.

F[N]

třecí síla mezi proudnicemi působící na  styčné ploše

9.

ν [m2/s]

kinematická viskozita

10.

Re [-]

Reynoldsovo číslo

11.

L [m]

charakteristický rozměr (např. průměr u kruhového potrubí)

12.

w‾lam [m·s-1]

průměrná rychlost při laminárním proudění pro daný tlakový spád

13.

w‾turb [m·s-1]

průměrná rychlost při turbulentním proudění pro daný tlakový spád

14.

S1 [m2]

styčná plocha mezi proudnicemi

15.

ΔZ[m]

ztráta kinetické měrné energie média

16.

g[m·s-2]

gravitační zrychlení

17.

ρ[kg·m-3]

hustota média

18.

 

 

 

 

 2. Laminární proudění a Reynoldsovo číslo

            Při proudění skutečné tekutiny vzniká tření o povrch trubky i tření uvnitř tekutiny. Třením tekutina ztrácí kinetickou energii Z, a aby protekla potrubím požadovanou rychlostí (průtokem) musí získat kinetickou energii poklesem tlaku na druhé straně trubky, vzniká tlaková ztráta Δpz. V ideálním případě se třecí teplo vrací zpět do média (tekutiny) a entalpie média (tekutiny) se nemění (v případě plynu dochází k izoentalpické expanzi).

           Ztráta kinetické energie se dá vyjádřit ve výšce tlakového sloupce a je tedy udávána v délkových jednotkách. Potom Δpz= ΔZ.ρ.g . Toto je dále převodní vztah mezi uvedenými dvěma veličinami vyjadřující ztrátu. Pro uvedený vztah se předpokládá, že jde o proudění laminární - definice viz dále.

           Z pohledu charakteru proudění reálné kapaliny v kanálech rozlišujeme proudění laminární a turbulentní. Při laminárním proudění vytváří tekutina rovnoběžná proudová vlákna, přičemž tyto vlákna po sobě klouzají. Tekutina ze sousedních proudových vláken se nepromíchává. V důsledku tření média (tekutiny) o stěny trubky je rychlost média (tekutiny) v proudových vláknech přiléhající ke stěně nulová a v následujících proudových vláknech se zvyšuje tím rychleji čím menší je dynamická viskozita pracovní média (tekutiny).

proud1-1.jpg

Obr. Průběh rychlosti laminárního proudění v trubce

           Smykové napětí přímo úměrné rychlostnímu gradientu na souřadnici y. Autorem této hypotézy (ze které se definuje dynamická viskozita) je Newton. Média (tekutiny), u kterých lze uplatnit výše uvedenou definici viskozity nazýváme newtonovské média (tekutiny) a naopak u kapalin, u kterých se viskozita mění s rychlostí, používáme označení nenewtonovské média (tekutiny). Tekutiny, které mají nenulovou viskozity se nazývají viskózní tekutiny.

proud1-2.jpg

Obr. Detail pro odvození tečných napětí mezi proudovými vlákny a jejich vztahu k dynamické viskozitě

 

Tečné napětí mezi proudovými vlákny je dáno vztahem:

pr2.jpg

Dynamická viskozita je pak dána vztahem:

pr1.jpg

Dále si zopakujeme vztah mezi dynamickou a kinematickou viskozitou:

pr3.jpg

           Při laminárním proudění reálné tekutiny jednotlivé částice nekonají pouze posuvný pohyb v proudových vláknech, ale vlivem tření o pomalejší sousední proudnici dochází k víření. Tyto víry při malých rychlostech nejsou významné a proudění se považuje i tehdy za laminární do jisté kritické střední rychlosti proudění. Při této rychlosti setrvačné síly částic převažují nad třecí silou a proudová vlákna se začnou proplétat, vzniká turbulentní proudění. Při turbulentním proudění nemají částice ve všech místech stálou rychlost, ale průměrně lze definovat jak střední rychlost proudění média (tekutiny) tak střední rychlost v jednotlivých řezech trubky (rychlostní profil).

            Turbulentní proudění má vyšší tlakovou ztrátu při stejné střední rychlosti než proudění laminární. Charakter proudění se mění tak významně, že ovlivňuje vzorec pro výpočet tlakové ztráty. Přechod z laminárního proudění do turbulentního je pozvolný a rozhodující pro určení o jaké proudění se jedná je velikost Reynoldsova čísla vyšetřovaného proudění. Reynoldsovo číslo je bezrozměrná intuitivně definovaná veličina. Z charakteru proudění reálné tekutiny je zřejmé, že vznikající víry budou narušovat proudová vlákna tím více, čím vyšší bude poměr dynamického tlaku proudící tekutiny (setrvačná síla) k tečnému napětí (třecí síla) v tekutině. Jak vidno ze znázornění rychlostního profilu na obrázku, pro stejný tlakový spád je střední rychlost turbulentního proudění menší než střední rychlost laminárního proudění.

proud2.jpg

Obr. Rychlostní profil laminárního a turbulentního proudění

Reynoldsovo číslo je tedy definováno vztahem:

pr4.jpg

kde

pr5.jpg

             Druhý tvar Reynoldsova čísla vznikne dosazením příslušných vztahů do tvaru prvního a vynecháním číselných bezrozměrných konstant (to znamená, že první tvar Re má násobně jinou hodnotu než druhý tvar – veškeré hodnoty Reynoldsova čísla jsou zde dále platná pro druhý tvar). Při úpravě tvaru rovnice pro výpočet Reynoldsova čísla pro konkrétní případ (tvar průtočného trubky) není problém dosadit za dynamický tlak. V případě dosazení rovnice pro tečné napětí je pro konkrétní proudění potřeba znát střední hodnotu derivace dw/dy, která se udává ve tvaru w‾/L. V tomto případě charakteristický rozměr zohledňuje geometrii průtočné trubky. Po dosazení a úpravě je tedy zřejmé, že Reynoldsovo číslo je dáno hodnotou střední rychlosti proudění, kinematickou viskozitou a charakteristickým rozměrem.     

             Experimentálně bylo zjištěno, že do Re = 2320 se jedná vždy o laminární proudění (tj. kritické Reynoldsovo číslo ReK při kritické střední rychlosti proudění). V rozmezí Re=2320 do Re=6000 je tzv. přechodová oblast (rychlostní profil je nestabilní). Od Re=6000 (tzv. horní kritické Reynoldsovo číslo) se jedná o proudění turbulentní.

 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace

 

Steidl H., Neužil L., Fořt I., Vlček J.: Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla, Academia Praha, 1975 
Smetana J.: Hydraulika, Nakladatelství ČSAV, 1957