Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. Místní tlakové ztráty

5. 2. 2015

1.    Použité značky a jednotky

 

Poř. č.

Značka

Název veličiny

1.

D[m]

vnitřní průměr potrubí, vnitřní průměr vstupu a výstupu armatury

2.

D1, D2[m]

vnitřní průměr potrubí před změnou a po změně

3.

S1, S2 [m2]

průtočný průřez před změnou a po změně

4.

r[m]

poloměr kolena, poloměr zaoblené hrany

5.

Δp[Pa]

místní tlaková ztráta (s různými indexy)

6.

Q[m3·s-1]

objemový průtok

7.

ρ[kg·m-3]

hustota proudícího média

8.

KVS

jmenovitý průtokový součinitel

9.

w [m·s-1]

střední rychlost proudění

10.

ζ [-]

ztrátový součinitel (s různými indexy)

11.

ε [-]

pomocná veličina pro výpočet ztrátového součinitele

12.

Z [m]

pokles celkové měrné energie proudění (s různými indexy)

13.

δ[-]

úhel změny tvarovky

14.

g[m·s-2]

gravitační zrychlení

15.

 

 

16.

 

 

 

 

2. Místní ztráty

           Potrubní větev nebývá přímočará a může být tvořena dalšími potrubními prvky (odbočky různých tvarů, oblouky, redukce), armaturami, filtry, měřidly a dalšími průtočnými částmi. V těchto částech potrubních tras vzniká tlaková ztráta podobně jako v přímém potrubí. Tyto tlakové ztráty bývají mnohem intenzivnější než na rovném úseku potrubí vzhledem k tomu, že při průtoku těmito částmi dochází i ke změně tvaru průtočného trubky, směru proudění a často i ke škrcení. Z pohledu tlakové ztráty se tyto prvky nazývají místní ztráty. Místní ztráta se vypočítá podle podobných vztahů, jako tlaková ztráta rovného úseku potrubí. Z uvedených vztahů, lze odvodit vztah pro výpočet tlakové ztráty:

pr6.jpg

Anebo ztráty měrné energie

pr16.jpg

Z uvedeného je vidět, že v dalším budeme hledat, jak co nejjednodušeji získat ztrátový součinitel potrubí  ζ .

 

2.1. Místní ztráty v tvarovkách

            U jednoduchých potrubních prvků lze jejich ztrátový součinitel ζ i vypočítat, častěji se ale vychází z měření. Příslušný ztrátový součinitel poskytuje výrobce daného potrubního prvku popřípadě, dovoluje–li to požadovaná přesnost výpočtu, lze vycházet z tabulek. Za speciální případ místního odporu, lze považovat i vstupy a výstupy z trubky. Na okrajích je totiž proudění většinou neustálené a ovlivněné tvarem začátku či konce potrubí.

 

2.1.1. Místní ztráta při vtoku do potrubí

Typ vtoku  – vstupní hrany

Platnost

Ztrátový součinitel

Potrubí zasahuje do nádrže

 

0,8 – 1,0

Ostrá hrana

 

0,5

Sražená hrana

0,1D

0,25

Zaoblená hrana

 

0,2

Sražená hrana

0,2D – 0,3D

40 – 80°

0,13

Kruhově zaoblená hrana

r=0,2D

0,11

Strofoidický vtok (dle Lískovce)

 

0,04

 Tabulka ztrátových součinitelů pro různé řešení vtoku do potrubí
 
2.1.2. Místní ztráta náhlým rozšířením potrubí

         Tuto ztrátu lze teoreticky odvodit na základě věty o hybnosti a Bernoulliho rovnive. Musí však platit předpoklad, že tlak v potrubí před rozšířením je stejný jako tla v potrubí těsně za rozšířením.  Tímto odvozením dostaneme vzorec pro výpočet hodnoty součinitele místní ztráty náhlého rozšíření:

proud6.jpg

Obr. Náhlé rozšíření potrubí

pr17.jpg

Tyto hodnoty dále zpracujeme do tabulky:

D2/D1

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

3,0

S2/S1

1,0

1,44

1,96

2,56

3,24

4,0

9,0

Ztrátový součinitel

0,0

0,194

0,922

2,434

5,018

9,0

64,0

Tabulka ztrátových součinitelů pro místní ztráty náhlým rozšířením
 
 
2.1.3. Místní ztráta náhlým zúžením

proud7.jpg

Obr. Náhlé zúžení potrubí

pr18.jpg

pr19.jpg

D2/D1

0,95

0,89

0,83

0,775

0,71

0,63

0,55

0,45

0,32

S2/S1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Ztrátový součinitel

0,075

0,16

0,23

0,275

0,31

0,34

0,36

0,38

0,4

Tabulka ztrátových součinitelů pro místní ztráty náhlým zúžením
 
2.1.4. Místní ztráta kónickým zúžením a rozšířením
a) Kónické rozšíření
proud8.jpg
Obr. Kónické rozšíření potrubí
 

pr20.jpg

S2/S1

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

6,0

8,0

2.δ=5°

0,03

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,10

2.δ=10°

0,02

0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

0,12

2.δ=15°

 

0,06

0,08

0,10

0,13

0,17

0,20

2.δ=20°

 

 

 

 

0,17

0,20

0,23

Tabulka ztrátových součinitelů pro místní ztráty kónickým rozšířením

b) Kónické zúžení (redukce)

pr21.jpg

2.δ

10°

20°

30°

60°

Ztrátový součinitel

0,06

0,12

0,16

0,20

0,24

0,32

Tabulka ztrátových součinitelů pro místní ztráty kónickým zúžením
 
 
2.1.5. Místní ztráta změnou směru
a) Ostré koleno

proud9.jpg

Obr. Ostrá změna směru proudění

 

pr22.jpg

δ

15°

30°

45°

60°

90°

Ztrátový součinitel – hladká potrubí

0,04

0,13

0,24

0,47

1,13

Ztrátový součinitel – drsná potrubí

0,06

0,17

0,32

0,68

1,27

Tabulka ztrátových součinitelů pro místní ztráty ostrým kolenem

b) Obloukové koleno

pr23.jpg

Dále budou v tabulce uvedeny ztrátové součinitele pro obloukové koleno devadesátistupňové.

r/D

1,0

1,5

2,0

4,0

6,0

10,0

20,0

Ztrátový součinitel – hladká potrubí

0,21

0,17

0,15

0,11

0,09

0,07

0,05

Ztrátový součinitel – drsná potrubí

0,42

0,34

0,30

0,22

0,18

0,14

0,10

Tabulka ztrátových součinitelů pro místní ztráty obloukovým kolenem
 
 
 

2.2. Místní ztráty v armaturách

           V případě armatur obvykle výrobce dodává grafy závislosti její tlakové ztráty na průtoku (podle druhu protékajícího média). Pokud je znám jmenovitý průtokový součinitel armatury KVS lze ztrátu v závislosti na průtoku vypočítat z uvedené definice. Popřípadě je možné odvodit ze zmíněné definice přímo ztrátový součinitel armatury:

pr13.jpg

            Vztah je odvozen pro průtok vody. Jmenovitý průtokový součinitel se měří na úseku 2D před armaturou a 8D za armaturou, proto takto vypočítaný ztrátový součinitel zahrnuje i tuto délku potrubí. Takže skutečný ztrátový součinitel armatury je nižší o ztrátový součinitel odpovídající 10D hladkého potrubí.

            Při výběru nejvhodnější uzavírací armatury se nejdříve stanoví povolená tlaková ztráta Δpz při objemovém průtoku Q a hustotě proudícího média ρ1. Vypočítá se jmenovitý průtokový součinitel KVS. Dále se z katalogu armatur příslušného výrobce vybere armatura s nejbližším vyšším KVS. Existují i jiné typy součinitelů, zpravidla odvozené od tlakové ztráty armatury. Záleží na výrobci, jakou metodiku porovnávání armatur zvolí.

 

3. Literatura a odkazy pro další a podrobnější informace

Steidl H., Neužil L., Fořt I., Vlček J.: Úvod do proudění tekutin a sdílení tepla, Academia Praha, 1975 

Smetana J.: Hydraulika, Nakladatelství ČSAV, 1957