Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

25. 7. 2020
 

Kniha je vyprodána.

V přípravě je druhé vydání s mnoha aktualizacemi!!! 

 

kniha.jpg

 

 

kniha.jpg

 

Druhé vydání bude možné si objednat zde

 

Obsah:

Úvodní slovo autora                                                                                                                                                                                           

Používané názvosloví                                                                                                        

1. Základní vztahy pevnosti potrubí, statika                                                                                    

1.1.           Použité veličiny a jednotky

1.2.           Teoretický základ všeobecný

1.2.1.        Skořepiny                                                                                                              

1.2.2.        Membránový a momentový stav napjatosti

1.2.3.        Napjatost tenkostěnné rotační skořepiny zatížené vnitřním spojitým zatížením  

1.2.4.        Tenkostěnné potrubí a základní vzorce 

1.2.5.        Charakteristické číslo, SIF a poddajnost

1.2.6.        Primární a sekundární napětí a redistribuce napětí v průřezu trubky 

1.3.           Zatížení potrubí

1.3.1.        Rozdělení zatížení

1.3.2.        Zatížení trvalá 

1.3.3.        Zatížení působením teploty 

1.3.4.        Příležitostná zatížení

1.3.5.        Zatížení od jednoho neopakujícího se pohybu podpěry.

1.4.           Tvorba potrubní třídy

1.4.1.        Základní vzorce pro tvorbu potrubní třídy 

1.4.2.        Systémy značení potrubní třídy  

1.4.3.        Konstrukce potrubní třídy 

1.4.4.        Přídavky tloušťky stěny trubky 

1.4.5.        Komponenty potrubní třídy 

1.4.6.        Materiály pro potrubní třídy 

1.5.           Mezní stavy potrubí – rozdělení a uspořádání

1.5.1.        Seznam a uspořádání mezních stavů potrubí

1.5.2.        Mezní stavy únosnosti

1.5.3.        Mezní stavy použitelnosti

1.6.           Vyhodnocování napětí a jiných mezních stavů únosnosti pro potrubí z houževnatých materiálů

1.6.1.        Které materiály, vhodné pro výrobu potrubí, jsou houževnaté? 

1.6.2.        Vyhodnocování napětí a pružnostní analýza 

1.6.3.        Pevnost závislá na čase 

1.6.4.        Výpočet zkušebního tlaku pro houževnaté materiály 

1.7.           Vyhodnocování napětí pro potrubí z křehkých materiálů

1.7.1.        Které materiály, vhodné pro potrubí, jsou křehké? 

1.7.2.        Vyhodnocování napětí a pružnostní analýza 

1.7.3.        Výpočet zkušebního tlaku pro křehké materiály 

1.8.           Mezní stavy použitelnosti potrubí

1.8.1.        Nepřekročení průhybu pro spádování potrubí

1.8.2.        Nepřekročení posuvu způsobeného tepelnou dilatací

1.8.3.        Vzpěr potrubí

1.8.4.        Periodické kmitání potrubí

1.8.5.        Stav omezeného poškození při seizmicitě.

1.9.           Kompenzace délkové roztažnosti

1.9.1.        Příčiny nutnosti kompenzace délkové roztažnosti

1.9.2.        Kompenzace přirozeným tvarem potrubí

1.9.3.        Kompenzace vložením kompenzátorů tvarem potrubí

1.9.4.        Použití kompenzátorů vlnovcových, ucpávkových a textilních pro kompenzaci   tepelné roztažnosti

1.10.         Související technické normy a legislativa

1.10.1.      Související legislativa 

1.10.2.      Související technické normy

 

 

2.              Speciální mezní stavy únosnosti potrubí                                                       

2.1.           Použité veličiny a jednotky

2.2.           Stabilita potrubní stěny

2.2.1.        Ztráta stability potrubní stěny, boulení stěny všeobecně

2.2.2.        Ztráta stability (boulení) potrubní stěny mezi podpěrami,zatížení osovou silou a ohybovým momentem

2.2.3.        Ztráta stability potrubní stěny (boulení) mezi podpěrami, zatížení podtlakem  

2.2.4.        Kombinace různých druhů zatížení z hlediska stability potrubní stěny mezi podpěrami       

2.2.5.        Ztráta stability potrubní stěny nad podpěrou 

2.2.6.        Rozdíl ve stabilitě potrubní stěny u houževnatých a křehkých materiálů 

2.3.           Únosnost hrdel aparátů a ostatních zařízení

2.3.1.        Vznik zatížení hrdel

2.3.2.        Přepočet zatížení momentem na zatížení silou 

2.3.3.        Výpočet únosnosti hrdla pro hrdlo tvořené nátrubkem na prostorově klenuté anebo válcové nádobě 

2.3.4.        Omezení zatížení hrdla technickými normami či jinými ustanoveními

2.4.           Výpočet potrubních spojů 

2.4.1.        Zatížení přírubového spoje 

2.4.2.        Přepočet zatížení momentem na zatížení silou 

2.4.3.        Kontrola tlaku na těsnění

2.4.4.        Pevnostní výpočet přírubového spoje 

2.4.5.        Těsnostně-pevnostní výpočet přírubového spoje 

2.4.6.        Výpočet svařovaného spoje 

2.5.           Výpočet a vyhodnocování napětí v jednotlivých potrubních komponentách 

2.5.1.        Základní potrubní komponenty 

2.5.2.        Trubka 

2.5.3.        Ohyb 

2.5.4.        Redukce 

2.5.5.        Odbočky, T-kusy 

2.5.6.        Příruba 

2.5.7.        Rovinné zaslepení potrubí

2.5.8.        Těleso ventilu 

2.5.9.        Vlnovcový kompenzátor

2.6.           Související technické normy

 

 

3.              Dynamické výpočty potrubí                                                                                

3.1.           Použité veličiny a jednotky

3.2.           Teoretický základ zopakování a doplnění

3.2.1.        Základní vztahy pro přímočaré kmitání

3.2.2.        Vlastní kmitání hmotného bodu

3.3.           Dynamická zatížení a mezní stavy potrubí

3.3.1.        Rozdělení zatížení

3.3.2.        Dynamická zatížení

3.3.3.        Mezní stavy potrubí – rozdělení a uspořádání

3.4.           Dynamika tekutin v potrubí

3.4.1.        Základy mechaniky tekutin pro potrubí

3.4.2.        Přeměna energie od proudění na tlakovou energii v potrubí

3.4.3.        Reakce od proudění tekutiny v redukci a rozšíření

3.4.4.        Reakce od proudění tekutiny v ohybu

3.4.5.        Sčítání sil od proudění v reálném potrubí

3.4.6.        Volný ustálený výtok z potrubí

3.4.7.        Zatížení axiální silou od vlnovcového kompenzátoru

3.4.8.        Hydraulický ráz

3.4.9.        Odpouštění bezpečnostní armatury

3.4.10.      Průtok vícefázové tekutiny (tj. např. směsi kapaliny a plynu)

3.4.11.      Ráz způsobený výbuchem mimo potrubí

3.5.           Kvazistatická řešení dynamických zatížení

3.5.1.        Zatížení impulzem – kvazistatická řešení

3.5.2.        Nahodilá zatížení

3.5.3.        Možnosti výpočtu programem  pro pevnostní výpočty potrubí

3.6.           Modální a harmonická analýza potrubí

3.6.1.        Modální analýza

3.6.2.        Harmonická analýza

3.6.3.        Výpočty budící frekvence a budící síly u potrubí v konkrétních případech

3.7.           Spektrální analýza

3.7.1.        Spektrální analýza všeobecně

3.7.2.        Spektrální analýza zatížení impulzem (rázem)

3.7.3.        Časová posloupnost působení zatížení  (Time History)

3.7.4.        Seizmická spektrální analýza

3.8.           Jak postupovat, když dynamický výpočet nevychází?

3.8.1.        Všeobecný úvod

3.8.2.        Způsob řešení kmitání v pásmu rezonance

3.8.3.        Řešení kmitání při současné tepelné dilataci

3.8.4.        Řešení dynamického zatížení ve speciálních případech

3.8.5.        Připuštění kmitání podmíněné výpočtem vysokocyklové únavy

3.9.           Zařízení pro tlumení kmitání potrubí

3.9.1.        Tlumiče rázů

3.9.2.        Omezovač kmitání

3.10.         Související technické normy

 

 

4.              Plastová a laminátová potrubí                                                                            

4.1.           Veličiny, jednotky a jejich označení

4.2.           Teoretický základ pro plasty

4.2.1.        Základní informace

4.2.2.        Struktura plastů

4.2.3.        Společné vlastnosti plastů

4.2.4.        Viskoelasticita, viskoplasticita

4.2.5.        Reologické modelování

4.3.           Vlastnosti potrubí z plastů

4.3.1.        Skořepiny z plastů

4.3.2.        Rozměrové řady plastových trubek

4.3.3.        Materiály plastových trubek

4.3.4.        Technické normy pro získání materiálových vlastností plastů:

4.4.           Tvorba potrubní třídy pro potrubí z plastů

4.4.1.        Co umožňuje tvorbu potrubní třídy pro plastová potrubí?

4.4.2.        Systémy značení potrubní třídy

4.4.3.        Konstrukce potrubní třídy

4.4.4.        Přídavky tloušťky stěny trubky

4.4.5.        Komponenty potrubní třídy

4.5.           Kompenzace délkové roztažnosti a uložení potrubí z plastů

4.5.1.        Příčina nutnosti kompenzace délkové roztažnosti

4.5.2.        Klasická kompenzace délkové roztažnosti v kombinaci s klasickým uložením

4.5.3.        Klasická kompenzace délkové roztažnosti v kombinaci s uložením do korýtek

4.5.4.        Kompenzace plastových potrubí „pevnou montáží“

4.6.           Náhrada kovových potrubí za plastové

4.6.1.       Seznam nebezpečí při náhradě potrubí za plastové a opatření proti tomuto nebezpečí

4.6.2.        Důvody, proč se i přes uvedená nebezpečí plastová potrubí prosazují

4.6.3.        Některé realizované případy náhrady kovových potrubí plastovými

4.7.           Pružnostní analýza potrubí z viskoelastických materiálů

4.7.1.        Které materiály, vhodné pro výrobu potrubí, jsou viskoelastické?

4.7.2.        Popis mechanismu porušení plastů

4.7.3.        Aplikace hypotéz Tau-max (Max3DShear) a HMH (von Mises) na plastová          potrubí

4.7.4.        Překročení dovolené krátkodobé pevnosti

4.7.5.        Překročení dovoleného namáhání plastu, které je závislé na čase

4.7.6.        Vyhodnocování napětí

4.7.7.        Možnosti výpočtu  programem  pro pevnostní výpočty potrubí

4.7.8.        Výpočet plastových potrubí podle GOST

4.8.           Speciální mezní stavy pro plastová potrubí

4.8.1.        Seznam a uspořádání mezních stavů potrubí

4.8.2.        Speciální mezní stavy únosnosti pro plastová potrubí

4.8.3.        Speciální mezní stavy použitelnosti pro plastová potrubí

4.8.4.        Určení zkušebního tlaku pro plastová průmyslová potrubí

4.9.           Teoretický základ pro kompozity (lamináty)

4.9.1.        Základní informace

4.9.2.        Metoda návrhové analýzy

4.9.3.        Výpočet napětí a deformace. Klasická laminátová teorie (CLT)

4.9.4.        Složení kompozitů

4.9.5.        Porušení kompozitů

4.10.         Potrubní komponenty z FRP/GRP

4.10.1.      Všeobecný úvod

4.10.2.      Výpočet potrubních komponent

4.10.3.      Výroba potrubních komponent

4.10.5.      Normy pro potrubí z FRP/GRP

4.10.6.      Oprava ocelových potrubí FRP/GRP bandáží

4.11.         Tvorba potrubní třídy z GRP/FRP

4.11.1.      Všeobecná fakta pro tvorbu potrubní třídy a rozdíly v případě laminátů

4.11.2.      Systémy značení potrubní třídy

4.11.3.      Konstrukce potrubní třídy

4.11.4.      Komponenty potrubní třídy

4.12.         Náhrada kovových potrubí za FRP/GRP potrubí

4.12.1.      Seznam nebezpečí při náhradě potrubí za plastové a opatření proti tomuto nebezpečí

4.12.2.      Důvody, proč se i přes uvedená nebezpečí tato potrubí prosazují

4.12.3.      Kompenzace délkové roztažnosti v kombinaci

4.12.4.      Některé realizované případy náhrady ocelových potrubí laminátovými

4.13.         Pružnostní analýza potrubního systému z FRP/GRP

4.13.1.      Mechanismy poškození potrubní z FRP/GRP

4.13.2.      Výpočet potrubního systému z FRP/GRP – všeobecné zásady

4.13.3.      Výpočet potrubí z FRP/ GRP podle normy ISO

4.13.4.      Výpočet potrubí z FRP/ GRP podle britských norem

4.13.5.      Možnosti výpočtu  programem  pro pevnostní výpočty potrubí

4.14.         Související technické normy

4.14.1.      Plastová potrubí

4.14.2.      Laminátová potrubí

 

 

5.              Uložení a podpěry potrubí

5.1.           Použité veličiny a jednotky

5.2.           Výběr vhodného uložení

5.2.1.        Všeobecně

5.2.2.        Základní vývojový diagram pro umísťování podpěr

5.2.3.        Pravidla pro volbu druhu a umístění podpěr a závěsů

5.3.           Určení vzdálenosti podpěr tak, aby nebyly porušeny mezní stavy potrubí

5.3.1.        Mezní stavy potrubí mající vliv na vzdálenost podpěr

5.3.2.        Dovolené napětí v materiálu potrubí a z něj odvozená vzdálenost podpěr

5.3.3.        Maximální vzdálenost podpěr vypočítaná z dovoleného průhybu

5.3.4.        Dovolená únosnost podpěr a z ní odvozená vzdálenost podpěr

5.4.           Výpočet únosnosti a konstrukce podpěr

5.4.1.        Materiál podpěr

5.4.2.        Konstrukční teploty a dovolené napětí u podpěr

5.4.3.        Zatížení podpěr

5.4.4.        Provádění výpočtu

5.4.5.        Výpočet tuhosti pružného závěsu či podpěry

5.4.6.        O konstantních závěsech

5.4.7.        Podpěry při dynamických zatížení potrubí

5.5.           Provedení podpěr pro ocelová potrubí

5.5.1.        Kotvení

5.5.2.        Kluzná tuhá podpěra

5.5.3.        Směrová zarážka

5.5.4.        Směrová zarážka ve všech směrech

5.5.5.        Vedení

5.5.6.        Pružná podpěra

5.5.7.        Tuhý závěs

5.5.8.        Pružný závěs

5.5.9.        Konstantní závěs

5.6.           Podpěry pro plastová potrubí

5.6.1.        Upravené uložení klasické

5.6.2.        Uložení do korýtek

5.6.3.        Uložení plastových potrubí při „pevné montáži“

5.7.           Podpěry pro laminátová potrubí

5.8.           Související technické normy a legislativa

5.8.1.        Související legislativa

5.8.2.        Evropské normy (harmonizované k PED)

 

 

6.              Potrubí v zemi.

6.1.           Veličiny a jednotky všeobecné

6.2.           Základy mechaniky zemin

6.2.1.        Klasifikace zemin ve stavebnictví.

6.2.2.        Charakteristické vlastnosti zemin

6.2.3.        Hodnoty charakteristických vlastností zemin

6.2.4.        Napjatost, deformace, pevnost a tlak zeminy.

6.2.5.        Stlačitelnost a zhutňování zeminy

6.2.6.        Základní druhy působení zeminy na potrubí

6.3.           Zatížení uložením potrubí v zemi

6.3.1.        Zatížení hmotností nadloží (zásypu) a zatížení povrchu terénu

6.3.2.        Zatížení potrubí v jeho podélné ose

6.3.3.        Zatížení potrubí pohyby podloží

6.3.4.        Zatížení potrubí vnitřním tlakem či podtlakem

6.3.5.        Uložení potrubí na zemi (na terénu)

6.4.           Tvorba potrubní třídy pro potrubí v zemi

6.4.1.        Co umožňuje tvorbu potrubní třídy?

6.4.2.        Potrubí zatížené nadložím

6.4.3.        Omezení tloušťky stěny příčnou deformací či tuhostí

6.5.           Mezní stavy potrubí – rozdělení a uspořádání

6.5.1.        Druhy mezních stavů

6.5.2.        Mezní stavy únosnosti

6.5.3.        Mezní stavy použitelnosti

6.6.           Plastová a laminátová potrubí v zemi – mezní stavy

6.6.1.        Vlastnosti plastů a laminátů a potrubí z laminátů a plastů

6.6.2.        Mezní stavy únosnosti

6.6.3.        Mezní stavy použitelnosti

6.7.           Výpočtový model potrubí v zemině a výpočet pomocí specializovaného programu pro potrubí

6.7.1.        Výpočtový model potrubí v zemině

6.7.2.        Výpočet tuhostí a mezních zatížení pro program pro pevnostní výpočty potrubí

6.8.           Předizolovaná potrubí

6.8.1.        Předizolované bezkanálové potrubí v zemi pro parovod

6.8.2.        Předizolované bezkanálové (sdružené) potrubí v zemi pro horkovod

6.8.3.        Možnosti použití předizolovaných potrubí

6.9.           Související technické normy

 

 

7.              Pevnostní výpočty potrubí počítačem

7.1.           Metoda konečných prvků a její využívání pro potrubní systémy

7.1.1.        Metoda konečných prvků

7.1.2.        Zjednodušení metody konečných prvků pro potrubní systémy

7.2.           Obvyklá základní struktura výpočetního programu pro pevnostní výpočet potrubí

7.2.1.         Préprocesor

7.2.2.         Solver

7.2.3.         Postprocesor

7.3.            Přídavné výpočtové moduly, které mohou základní strukturu programu doplňovat

7.3.1.         Dynamické výpočty

7.3.2.         Potrubí v zemi

7.3.3.         Laminátová (FRP) potrubí

7.3.4.         Modul pro detailní výpočty složitých potrubních prvků metodou MKP

7.3.5.         Modul pro výpočet přírubového spoje

7.3.6.         Příklady jiných možných modulů

7.4.            Hodnocení výpočetních programů pro pevnostní výpočty potrubí a jejich výčet

7.4.1.         Druhy výpočetních programů potrubí

7.4.2.         Kritéria pro hodnocení programů

7.5.            Zadávání všeobecných dat do programu

7.5.1.         Určení kódu či normy výpočtu

7.5.2.         Výpočtové databáze

7.5.3.         Zásady číslování uzlů (nodes)

7.6.            Související technické normy včetně norem, které je nutno zadávat  ve výpočtovém programu

 

 

8.              Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí potrubí

8.1.           Veličiny a jednotky všeobecné

8.2.           Bezpečnost a analýza rizik u potrubí v provozu

8.2.1.        Bezpečné technické řešení

8.2.2.        Analýza rizik provozu potrubí

8.2.3.        Mezní stavy, které se dají ošetřit projektem a neměly by tak způsobovat zbytková nebezpečí /rizika

8.2.4.        Minimalizace nebezpečí/rizika

8.2.5.        Analýza rizik a PED

8.2.6.        Fitness-for-service

8.2.7.        Analýza rizik a připravovaný zákon o provozu VTZ

8.3.           Spolehlivost u potrubí v provozu

8.3.1.        Základní pojmy

8.3.2.        Spolehlivost potrubí a metody jejího získávání

8.3.3.        Poruchové modely

8.3.4.        Křivka teoretické degradace

8.3.5.        Vanová křivka

8.3.6.        Výhody a nevýhody metody spolehlivosti

8.3.7.        Klasický příklad výpočtu pro potrubí i tlaková zařízení

8.4.           Stárnutí potrubí a jeho životnost

8.4.1.        Deterministické vztahy pro stárnutí potrubí

8.4.2.        Stárnutí a životnost potrubí ve stochastických vztazích

8.5.           Diagnostika potrubí jako součást kontroly a údržby

8.5.1.        Diagnostika přístupného potrubí

8.5.2.        Diagnostika potrubí v zemi a jinak nedostupných úseků potrubí

8.6.           Ochrana proti stárnutí

8.6.1.        Společná opatření

8.6.2.        Ochrana proti stárnutí korozí vnějšku potrubí

8.6.3.        Ochrana proti stárnutí potrubí napadeného zevnitř

8.6.4.        Ochrana proti stárnutí materiálu potrubí únavou

8.6.5.        Ochrana proti stárnutí materiálu potrubí krípem

8.6.6.        Ochrana proti stárnutí potrubí kontrolou a údržbou podpěr

8.6.7.        Ochrana proti stárnutí potrubí kontrolou a údržbou vlnovcových kompenzátorů

8.6.8.        Ochrana proti stárnutí potrubí kontrolou a údržbou přírubových spojů

6.9.           Ochrana proti stárnutí potrubí kontrolou a údržbou armatur

8.7.           Související technické normy a legislativa

8.7.1.        Související legislativa

8.7.2.        Související technické normy

 

 

9.              Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů

9.1.           O tomto atlasu

9.2.           Konkrétní provedení některých potrubních komponent

9.2.1.        Podpěry a závěsy

9.2.2.        Používání a druhy vlnovcových kompenzátorů

9.2.3.        Některé potrubní komponenty a konstrukční uzly

9.3.           Všeobecně o izometriích v tomto atlasu

9.3.1.        Zásady kreslení izometrií v tomto atlase

9.4.           Řešení požadavků tepelné kompenzace

9.4.1.        O nutnosti kompenzace délkové roztažnosti

9.4.2.        Tepelná kompenzace vodorovného potrubí svým tvarem

9.4.3.        Tepelná kompenzace svislého potrubí svým tvarem

9.4.4.        Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými axiálními

9.4.5.        Tepelná kompenzace kompenzátory vlnovcovými angulárními

9.4.6.        Kompenzace potrubí u T-kusů

9.4.7.        Kompenzace potrubí u bypassů

9.4.8.        Kompenzace potrubí u rozvaděče

9.4.9.        Kompenzace potrubí u ventilů

9.4.10.      Odchylky v tepelné kompenzaci u potrubí z plastů

9.4.11.      Příklady špatného řešení potrubí z hlediska zabránění kompenzace tepelné roztažnosti

9.5.           Řešení potrubí u hrdel zařízení s omezeným zatížením

9.5.1.        Omezení zatížení hrdel výrobcem zařízení či aparátu

9.5.2.        Omezení zatížení hrdel technickými normami

9.5.3.        Řešení potrubí u hrdel vodorovných

9.5.4.        Řešení potrubí u hrdel svislých horních

9.5.5.        Řešení potrubí u hrdel svislých spodních

9.5.6.        Příklady špatného řešení potrubí z hlediska přetížení hrdel

9.6.           Řešení uložení potrubí při hydraulickém zatížení

9.6.1.        Potrubí u volného výtoku 

9.6.2.        Potrubí okolo pojišťovacího zařízení

9.6.3.        Potrubí v případě existence hydraulického rázu 

9.7.           Řešení potrubí při dynamickém zatěžování

9.7.1.        Řešení kmitání potrubí zásahem do tvaru kmitání

9.7.2.        Řešení potrubí přeladěním  

9.7.3.        Řešení potrubí zatlumením